نویسنده = محمد خیر
تعداد مقالات: 7
1. نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی در جوانان

دوره 12، شماره 43، بهار 1400، صفحه 1-13

10.30495/jpmm.2021.4712

شهرزاد میزانی؛ اذرمیدخت رضایی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


6. معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 159-176

زهره کیانی؛ نادره سهرابی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیر


7. آزمون مدل علی طرحواره های نقش جنسیتی ، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-34

فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی