نویسنده = سیامک سامانی
تعداد مقالات: 11
2. اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر خود تمایز یافتگی و سلامت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار

دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 1-16

نجمه اکرمی؛ اذرمیدخت رضایی؛ حسین بقولى؛ سیامک سامانی


4. اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 81-94

سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی


6. ارائه یک مدل جهت تبیین تعارضات خانوادگی در خانواده های دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 207-224

فاطمه بوستانی؛ مجید برزگر؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی


7. مدل ساختاری عوامل خانوادگی با نقش واسطه‌گری عوامل فردی برای رفتارهای تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 159-174

سکینه حیدری؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی؛ امیر هوشنگ مهریار


8. آزمون مدل علی طرحواره های نقش جنسیتی ، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 21-34

فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


9. ویژگی های روانسنجی نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ(PYDQ)

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 85-96

سوزان کرباسی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سیامک سامانی


10. ساخت مقیاس ویژگیهای شخصیت انسان کامل براساس آراء و نظرات علامه محمد تقی جعفری

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 105-122

مریم طهماسبی؛ سیامک سامانی؛ سیده مریم حسینی


11. واسطه‌گری عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 29-43

کیامرث محمدی؛ ژاله رفاهی؛ سیامک سامانی