نویسنده = محمدرضا قائدی
تعداد مقالات: 2
1. روش تحلیل محتوا ، از کمی گرایی تا کیفی گرایی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 57-82

محمدرضا قائدی؛ علیرضا گلشنی


2. روش تلفیقی برایند نقد روش های کمی و کیفی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 43-70

علیرضا گلشنی؛ محمدرضا قائدی