فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی (JPMM) - شماره جاری