کفایت شاخص های روانسجی نسخه‏ی فارسی فرم کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین کفایت شاخصهای روانسنجی فرم فارسی پرسشنامه والدگری آلاباما بود. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 773 دانش آموز دختر و پسر با میانگین سنی 5/14 بود. به منظور تهیه فرم فارسی برای پرسشنامه والدگری آلاباما، در ابتدا فرم انگلیسی به فارسی ترجمه و سپس فرم فارسی برای اطمینان از انطباق مفهومی و فرهنگی به زبان انگلیسی بازگردان شد. تمام شرکت کنندگان فرم فارسی پرسشنامه والدگری آلاباما را تکمیل کرده و نتایج آزمون تحلیل عامل به شیوه مولفه های اصلی حاکی از وجود شش عامل با نام های والدگری مثبت، مشارکت پدر، تنبیه بدنی، اقتدار، ضعف در نظارت و عدم آگاهی از یکدیگر بود. همبستگی نمره این عوامل با نمره مقیاس فرایندهای خانواده حاکی از روایی همگرا و واگرا برای این مقیاس بود. همچنین ضرایب بازآزمایی و آلفا بیانگر اعتبار این مقیاس بود. در مجموعه نتایج این مطالعه نشان داد که فرم فارسی پرسشنامه والدگری آلاباما از کفایت روانسنجی مناسبی برای استفاده در ایران برخوردار می باشد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the child form of Alabama Parenting Questionnaire (Persian Version)

نویسنده [English]

  • S . Samani
چکیده [English]

The purpose of the research was to check the efficient of psychometric indexes of the child form of Alabama Parenting Questionnaire (APQ) to use for Iranian sample. The sample consisted of 773 students with a mean age 14.5. To have the Persian form for APQ at the first step the English child form of APQ was translated to Persian and then the Persian form was back-translated to English. All participants were asked to fill out the Persian form of the APQ. Exploratory factor analysis was used to study the factor structure of the Persian form of APQ. The questionnaire showed a six-factor model. These factors named positive parenting, father involvement, corporal punishment, poor monitoring, authoritarian, and awareness about each other. These factors showed a good convergent and divergent validity by correlating with family process scale. Also test-retest reliability and Alpha coefficient indexes revealed efficient reliability for the APQ for Iranian sample. In sum the child form of APQ is a useful psychometric instrument for Iranian sample.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting
  • Alabama Parenting Questionnaire
  • Psychometric indexes