ساخت ، انطباق و هنجاریابی پرسشنامه سنجش فشار روانیو نشانه‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ساخت، انطباق و هنجاریابی دو ابزار با عنوان مقیاس سنجش منابع استرس و مقیاس سنجش نشانه‌های استرس انجام گرفته‌است. گروه نمونه مورد مطالعه شامل 635 دانشجو از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 88- 1387 بوده‌است. ابزارهای پژوهش براساس نظریه‌های هولمز و راهه، لازاروس و فولکمن، سلیه و سایرین تدوین و در مورد گروه نمونه مذکور اجرا شد. اعتبار پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از تحلیل عاملی با روش مولفه‌های اصلی و چرخش واریماکس انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل‌های مذکور، روایی و اعتبار ابزارها را مورد تأیید قرار داد. در پایان برای جامعه‌ی زنان و مردان دو جدول نرم جداگانه به صورت نمره T و رتبه درصدی محاسبه و تنظیم شد. این ابزارها را می‌توان برای تشخیص و برنامه ریزی درمان در فرایند مشاوره و روان‌درمانی مورد استفاده قرار داد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing, Adaptation and Standardization Stress Resources and Stress Symptoms Questionnaire

نویسنده [English]

  • Simindokht Rezakhani
چکیده [English]

The present study was conducted in order to develop ,adapt and standardize two scales: stress resources scale and stress symptoms scale. The scales were developed according to the theories of Holmes & Rahe , Lazarus & Folkman , Selye and others. A sample group of 635 students of Islamic Azad University of Roudehen (academic year 1387- 88) completed the scales. After gathering and analyzing data, the reliability of both scales were established by Charnbach Alpha and their validity were established by factor analysis (PC) through varimax rotation. Two tables of norms were computed for males and females using T scores and percentile rank. These instruments could be used by counsellers and clinical psychologists in diagnostic and planning for treatment
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress Resource
  • Stress Symptom
  • Reliability
  • validity
  • Norm