نقش واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان برای سبک والدگری و مشکلات هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف از این مطالعه تبین نقش واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان برای سبک‌های والدگری و مشکلات هیجانی بود. بدین منظور با انتخاب یک گروه 240 نفری از دانش‌آموزان دبیرستانی از شهرستان فسا به شیوه‌ی خوشه‌ای چند مرحله‌ای مقدمات مطالعه مهیا گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از سه مقیاس پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه سبک والدگری آلاباما و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس استفاده شد. به منظور بررسی نقش واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان برای سبک والدگری و مشکلات هیجان در قالب یک مدل علّی از شیوه‌ی مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج ‌این تحلیل حاکی از تایید نقش واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان بود. همچنین شاخص‌های برازش مدل نیز حاکی از کفایت مناسب مدل مورد آزمون بود. نتایج این مطالعه نشان داد که والدگری کارآمد موجب کاهش استفاده از استراتژی‌های منفی تنظیم شناختی هیجان برای مقابله با شرایط استراس زا در نوجوانان می‌شود و این امر موجب افزایش سطح سلامت در آنها می‌گردد. از سوی دیگر سبک والدگری ناکارآمد از طریق افزایش به‌کارگیری استراتژی‌های منفی در تنظیم شناختی هیجان موجب افزایش مشکلات هیجانی در نوجوانان می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation for Parenting Style and Emotional Disturbances

نویسندگان [English]

  • Siamak Samani 1
  • Nadereh Sohrabi Shegefti 2
  • Sepideh Sadat Mansori 3
چکیده [English]

The purpose of the study was to check the mediating role of Cognitive Emotion Regulation (CER) for Parenting Style (PS) and Emotional Disturbance (ED). The sample consisted of 240 high school students in Fasa city. The sampling method in this study was multistage cluster sampling. The Liner Structural Equation Model was run to exam the mediating role of CER for PS and ED. The results of this research revealed that efficient parenting style leads to positive CER strategies in adolescent and this phenomenon promotes the level of mental health. Also the results showed that unefficient parenting style leads to negative CER. The study clarified a positive relationship between negative CER and ED. In sum, this study showed that parenting as a family factor and CER as an individual character are important factors those should be considered in mental health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • parenting
  • Mental Health