شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس سبک زندگی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

    هدف از این مطالعه تبیین کفایت شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس سبک زندگی بود.گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 200 نفر از زنان و مردان متاهل با میانگین و انحراف معیار سنی4/32 و 26/9 بودند. این گروه نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه مقیاس پرسش‌نامه سبک زندگی محقق ساخته، مقیاس تعارضات زناشویی و مقیاس چند بعدی سازگاری بود. نتایج تحلیل عاملی مقیاس سبک زندگی به شیوه مولفه‌های اصلی در این پژوهش یک ساختار چهار عاملی را نشان داد که شامل: برنامه خواب و تعامل خانوادگی، برنامه روانی جسمی، برنامه اوقات فراغت و برنامه تعامل اجتماعی مثبت می‌باشد. بمنظور بررسی ضریب اعتبار مقیاس سبک زندگی به محاسبه ضریب همبستگی درونی به شیوه آلفای کرنباخ اقدام شد که حاکی از آن بود که هر چهار عامل از پایایی مناسبی برخوردار هستند. هم‌چنین، بمنظور مطالعه روایی همگرا و واگرای مقیاس سبک زندگی به محاسبه ضریب همبستگی عوامل استخراجی با یکدیگر و با نمره کل پرداخته شد که در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد مقیاس سبک زندگی ابزاری مناسب برای اقدام‌های پژوهشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Life-Style Questionnaire

نویسندگان [English]

  • M Alahrabi 1
  • N Sohrabi 2
چکیده [English]

    The purpose of the study was to develop and exam the psychometric propertries of the life-style questionnaire. The sample consisted of 200 married male and female with mean age 32.4 and SD 9.26. The sampling was accessible method. Life-style questionnaire, marital conflicts scale, and multi-dimensional adjustment scale were used in this study. The principle factor analysis was run to check the construct validity of the life-style questionnaire. The results of the analysis showed a four factors solution those named: sleep and family plan, psychological and physical plan, Leisure time, and positive social interaction. Alpha coefficient for the factors showed an acceptable internal consistency. To check the convergent and divergent validity of the life-style questionnaire, multidimensional adjustment scale and marital conflicts scale were used. The output of the statistical test to exam these indexes showed good validity. In sum, the results of the study revealed that the life-style questionnaire is a valid and reliable instrument for research job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life style
  • Factor Analysis
  • Validity and Reliability
- سامانی، س. (1386). بررسی مشکلات زناشویی در زوج های جوان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده. سازمان ورزش و جوان. تهران. ایران
- طباطبایی ، م.ح. (1368) اصول فلسفه و روش رئالیسم ، تهران شرکت افست سهامی عام
-مهدوی کنی، م.س. (1386) ؛ دین و سبک زندگی ؛ تهران : دانشگاه امام صادق
-نیازی، محسن (1390) ، رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطی ، 24، 129-158
-هجل، لارای و زیگلر ، د.ج. (1379) نظریه های شخصیت، ترجمه علی عسگری، نشر دانشگاه آزاد.
-Amminger, G. P., Scha¨fer, M. R., Papageorgiou, K., Klier, C. M., Cotton,S. M., Harrigan, S. M., & Berger, G. E. (2010). Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: A randomized, placebo-controlled trial. Archives of General Psychiatry, 67, 146–154.
-Borgonovi, F. (2009). Doing well by doing good: The relationship between formal volunteering and self-reported happiness. Social Scienceand Medicine, 66, 2312–2334.
-Chiesa, A. (2009). Zen meditation: An integration of current evidence.Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15, 585–592.
-Deslandes, A., Moraes, H., Ferreira, C., Veiga, H., Silveria, H., Mouta, R., & Laks, J. (2009). Exercise and mental health: Many reasons to move. Neuropsychobiology, 59, 191–198.
-Didonna, F. (Ed.). (2009). Clinical handbook of mindfulness. New York, NY: Springer.
-Dowd, S., Vickers, K., & Krahn, D. (2004). Exercise for depression: How to get patients moving. Current Psychiatry, 3(6), 10–20.
- (E.S.S): Sills, David, l. & Marton , R.K.(1991) International Encyclopedia of the social sciences, New York, Macmillan, vol 3&7
-Hamer, M., & Chida, Y. (2009). Physical activity and risk of neurodegenerative disease: A systematic review of prospective evidence. Psychological Medicine, 39, 3–11.
-Luhrmann, T. M. (2001). Of two minds: An anthropologist looks at American psychiatry. New York, NY: Vintage Books.
-McMorris, T., Tomporowski, P., & Audiffren, M. (2009). Exercise and cognitive function. Chichester, England: Wiley-Blackwell.
-Mojtabai, R., & Olfson, M. (2008). National trends in psychotherapy by office-based psychiatrists. Archives of General Psychiatry, 65, 962–970.
-Molborn ,Stefanie , H Laurie , Lawrence Elizabeth,and Fomby Paula (2014) Health lifestyle in farly childhood , Journal of Health and social behavior,55(4) , 386-202
-Raji, C. A., Ho, A. J., Parikshak, N. N., Becker, J. T., Lopez, O. L., Kuller, L. H., & Thompson, P. M. (2010). Brain structure and obesity. Human Brain Mapping, 31, 353–364.
-Shapiro, S., & Carlson, L. (2009). The art and science of mindfulness. Washington, DC: American Psychological Association.
-Sidhu, K. S., Vandana, P., & Balon, R. (2009). Exercise prescription: A practical effective therapy for depression. Current Psychiatry, 8(6), 39–51.
- Sohrabi, N., & Samani, S. (2015). Developing a multidimensional adjustment scale. International Journal of Humanities, 2, 1-6.
-Wolman, B. (1981), Contemporary Theories & System in Psychology, Plenum press.
-Walsh, R. (2011). Lifestyle and mental health. American Psychological Association.7, 579–592
-Walsh, R. (2011). Contemplative psychotherapies. In R. J. Corsini & D. Wedding (Eds.), Current psychotherapies(9th ed., pp. 454–501). Belmont,CA: Brooks/Cole.
-Walsh, R., & Shapiro, S. (2006). The meeting of meditative disciplines and Western psychology: A mutually enriching dialogue. AmericanPsychologist, 61, 227–239.