تاثیر درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود معتادان جنسی زن

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،گروه روان شناسی، فارس، ایران

2 دکترای تخصصی، متخصص روانشناسی بالینی، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه روان¬شناسی، فارس، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود معتادان جنسی زن بود. جامعه آماری تمامی معتادان جنسی زن استان فارس در سال1390 بودند. حجم نمونه 5 زن دارای اعتیاد جنسی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش به­صورت تک آزمودنی و با استفاده از روش خط پایه چندگانه اجرا گردید. داده­ها از پرسشنامه‌ اعتیاد جنسی کارنز گردآوری گردید. نتایج نشان دهنده تایید فرضیه‌ بود .بدین معنا که در شاخص بهبودی در متغیر اعتیاد جنسی سیر نزولی منحنی به نسبت خط پایه درمان مشاهده گردید. با توجه به مبانی نظری اعتیاد جنسی که آزارهای جنسی دوران کودکی زمینه‌ساز مهمی برای این اختلال می‌باشد. هم‌چنین وجود علائم مشابه و رابطه مثبت بین آسیب‌های وابسته به اعتیاد جنسی با نشانه‌های استرس پس آسیبی و مشکلات شناختی و تاثیر مثبت درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود این افراد و نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان برای درمان معتادان جنسی از روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on the Treatment of Sex Addicts Women

نویسندگان [English]

  • F. Modaresi 1
  • M. Mohamadi 2
  • Gh Naziri 2
چکیده [English]

Aim: The target of this investigation is to evaluate the effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on healing of sex addict women. Method: The performance of this research was done by the single Subject on five sex addict women in Fars province, chose by the purposive sampling methods, using the several basal line method. For gathering information, the questionnaire of Karnes sex addict, was used. Results revealed that the entire hypothesis was confirmed. The index of healing in sexual behaviors variables was downward in relation to the basal line of healing. Discussion: Regarding the comprising index of women's sex addicts with trauma and sexual abuse in their childhood, according to this investigation and the positive relation between sex addict related trauma and symptoms of post trauma stress, and positive effect of this method of healing Eye Movement Desensitization and Reprocessing could be used for sex addicts healing

کلیدواژه‌ها [English]

  • eye movement desensitization and reprocessing
  • sex addicts
  • Women