اثربخشیپذیرشوتعهددرمانی برکاهش توجه متمرکز برخود و بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اساسی در این پژوهش عبارت از تبین اثربخشی روش پذیرش و تعهد درمانی برکاهش توجه متمرکز برخود و بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. نمونه این پژوهش شامل30 دانشجوی دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر کدام از گروه­ها به تفکیک شامل 15 نفر بود. روش پذیرش و تعهد درمانی درگروه آزمایشی طی یک ماه و به صورت هفته­ای دو بار اجرا شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کانون توجه و مقیاس خودکارآمدی برای موقعیت­های اجتماعی بود.نتایج نشان داد که توجه متمرکز برخود درگروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به­گونه معناداری کاهش یافت. و هم­چنین نتایج بیانگر بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی درگروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل بود. یافته­های حاصل از پژوهش بیانگر اثربخشی روش پذیرش و تعهد درمانی درکاهش توجه متمرکز برخود و بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی بود و داده­ها در این خصوص همسو با نتایج پژوهش­های قبلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Decrease of Self-Focused Attention and Improving Self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Z. M 1
  • H. T.N 2
  • A. A 2
چکیده [English]

The main goal of this research was to exam the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the decrease of self-focused attention and improving self-efficacy in students with social anxiety disorder. 30 students with social anxiety disorder who were selected and replaced in control and experiential groups (including 15 students) using random sampling method. Acceptance and commitment therapy was administered in experiential group for one month. The participants completed the following questionnaires: Focus of Attention Questionnaire (FAQ) and Self-efficacy for Social Situation Scale (SESS) .Data were analyzed using covariance analysis. There were significant decrease in self-focused attention (P<0.001) and significant improving in self-efficacy in students who were in experiential group. The results of this research had shown that acceptance and commitment therapy was effective in the decrease of self-focused attention and improving self-efficacy in students with social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Self-focused Attention
  • Social Self-Efficacy