بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی میان والدگری و سازگاری تحصیلی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه تبیین نقش واسطه­گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه­ی بین والدگری و سازگاری تحصیلی در دانشجویان بود. بدین منظور یک گروه 400 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز (شامل 233 دختر و 167 پسر) به شیوه­ی خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از سه مقیاس پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه­ی سبک والدگری آلاباما و پرسشنامه­ی سازگاری تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. به­منظور تحلیل داده­ها، از روش آماری رگرسیون چندگانه، با بکارگیری روش مراحل بارون و کنی )1986) استفاده شد. نتایج این تحلیل حاکی از تایید نقش واسطه­گری تنظیم شناختی هیجان بود. نتایج این مطالعه نشان داد که والدگری کارآمد موجب افزایش استفاده از استراتژی­های مثبت تنظیم شناختی هیجان جهت سازگاری تحصیلی در دانشجویان می­شود و استراتژی­های مثبت تنظیم شناختی هیجان در بین سبک­های والدگری و سازگاری تحصیلی نقش واسطه­ای ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating Role of Cognitive Emotion Regulation between Parenting and Academic Adjustment

نویسندگان [English]

  • F. S 1
  • M. H.CH 2
چکیده [English]

This study investigated the moderating role of cognitive emotion regulation between parenting and academic adjustment. Participants were 400 university firs grade student (233girls &167 boys) of Shiraz University who were selected via random cluster sampling. Participants completed Alabama parenting Questioner, Cognitive Emotion Regulation Questioner and Academic Adjustment to College Questioner. Multiple regression statistical method with the use of Baron & Kenny steps (1986) was used. The results indicated that cognitive emotion regulation strategies (especially positive cognitive emotion regulation strategies) were a mediator between parenting and academic adjustment. It means that effective parenting increase the use of positive cognitive emotion regulation for academic adjustment of university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • Adjustment
  • & Parenting