ساخت و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه غربالگری – تشخیصی روان شناختی شیراز (اس پی دی اس کیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی سلامت، عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

2 استاد گروه روان شناسی بالینی ، دانشگاه شاهد ، تهران ، ایران

3 استاد گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه غربالگری و تشخیصی روان شناختی شیراز (اس پی دی اس کیو) است . مجموعه ای از سئوالات بر اساس روش قیاسی (نظریه ای) و ملاک های تشخیصی DSM-5 برای 11 اختلال روان شناختی طراحی شد. سپس نسخه تجربی پرسشنامه غربالگری – تشخیصی اختلال ها از سوی 20 متخصص (15 روان شناس و 5 روان پزشک) با روش دلفی تدوین گردید. یک گروه بهنجار (493 نفر زن ومرد) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و یک گروه بالینی (198 نفر زن و مرد) با روش نمونه گیری هدفمند و پرسشنامه بر روی آنها اجرا گردید. تحلیل داده ها نشان داد که ضریب پایایی ابعاد حاصل از تحلیل عاملی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در گروه بهنجار، گروه بالینی و کل پاسخگویان شهر شیراز متشکل از 86 سئوال برابر با 0/95  بود. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پرسشنامه شامل 11 عامل است که در مجموع 88/52 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکنند. همچنین، تفاوت معناداری بین نمره های افراد گروه بالینی با تشخیص روان پزشکی (p<0/01) بیانگر روایی افتراقی پرسشنامه در غربالگری اختلال های  روان شناختی در جامعه شهر شیراز بود و همبستگی معنادار بین نمره های پرسشنامه با نمره تشخیصی روان پزشکی (p<0/01) حاکی از روایی ملاکی پرسشنامه است. در نهایت ، پرسشنامه تدوین شده دارای روایی و اعتبار مناسب برای غربالگری و تشخیص اختلال های روان شناختی جامعه شهر شیراز  می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Construction and Standardization of Shiraz Psychological Diagnostic - Screening Questionnaire (SPDSQ)

نویسندگان [English]

  • M mozafari 1
  • M Madahi 2
  • J Khalatbari 3
1 Islam Azad University of Shiraz
چکیده [English]

The aim of this research is The Construction and Standardization of Shiraz Psychological Diagnostic - Screening Questionnaire (SPDSQ). content of the questionnaire based on the inductive method (theoretical) and the diagnostic criterion of DSM-5 for 11 psychological disorder by 20 experts ( psychologist and psychiatrist )was developed. Then, one normal group (including 493 women and men) were chosen by multi-stage cluster random sampling method and one clinical group (including 198 women and men ) were chosen by available sampling method . The result of study showed the internal consistency in normal group , clinical group and total .Based on these findings, the questionnaire on including 11 factor has validity, and can explain 55/82 of the total variance. Also significant difference between the scores of clinical group and psychiatry diagnosis (P<0.01), represents the differential validity of a questionnaire to screening psychological disorders in shiraz community and positive significant correlation between score of questionnaire and score of psychiatry diagnosis (P<0.01) represent the criterion validity of questionnaire. The compiled questionnaire has validity and reliability for diagnostic - Screening of psychological disorders in Shiraz.
Keywords: Reliability, Questionnaire; Validity, standardization, psychological disorders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reliability, Questionnaire
  • Validity, standardization, psychological disorders
-                      Amalia CIUCA, Monica ALBU1, Adela PERŢE1, Ozana BUDĂU1, Ştefania MICLEA , Mircea MICLEA. The Romanian adaptation of the psychiatric diagnostic screening questionnaire (PDSQ). Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal. Volume XV, No. 1. 2011,
-                      Bargideh ,M.R ; Mansour,M ; Karimpour,M(2010).Preparation and validation of children's behavioral disturbances in autistic spectrum (Parent form). Journal of Psychological Methods and Models. Volume 1, Issue 1 , Page 15-26.
-                      Cerny BA, Kaiser HF. A study of a measure of sampling adequacy for factor-analytic correlation matrices. Multivar Behav Res. 1977; 12(1): 43-7.
-                      Comrey AL, Lee HB. A first course in factor analysis. 2nd ed. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates; 1992.
-                      Ghalebandi, M.f. (2011). Textbook clinical psychology and behavioral sciences; Arjmand publishing.
-                      Ghalebandi, M.f. (2010). Clinical psychiatry; Teymorzadeh publishing.
-                      Ganji, H. (2014). Theoretical psychological tests. Savalan publishing, Psychometric.
-                      Ganji, M. (2013). Psychopathology based on DSM-5; Savalan Publishing.
-                      Krzekian Mujmbari, Addis. Kib Elahi, t. (2014). Compilation and standardization sexual function questionnaire for married women in tehran; Quarterly scientific research School of nursing and midwifery Birjand University of Medical Sciences; 11(1): 44-53.
-                      Landeta J. Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change. 2006; 73(5): 467-82.
-                      Mesh, E.G.; Woolf, D.A. (2015). Abnormal Child psychology; Translation by Mozafari M. Adl. A. Tehran, Grow publishing.
-                      Plummer,Faye, Manea, Laura, Trepel,Dominic McMillan. Screening for anxiety disorders with the GAD-7 and GAD-2: a systematic review and diagnostic metaanalysis. March–April, 2016.Volume 39, Pages 24–31.
-                      Rezapur Mir Saleh, Y. Ahmadi, Kh. Davoudi, F. Mousavi, S.Z. (2014).  Validity, reliability and factor structure of secondary damage stress scale in a sample of veterans' children, Journal of psychiatry and clinical psychology; 20(2): 134-143.
-                      Rezaie, F. Fakhraei, A. Farmand, A. Niloofari, A. Hashemi Azar, J. Shamloo, F. (2014). Diagnostic and statistical manual of psychiatric disorders, DSM-5; Arjmand publishing.
-                      Richard S.E. Philip D. Harvey, Terry E. Goldberg, James M. Gold, Trina M. Walker, Courtney Kennel, Kirsten Hawkins. Norms and standardization of the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia. (BACS). July (2008) Volume 102, Issues 1-3, Pages 108–115.
-                      Shahrivari, K. Nategh, E. Azim Khani, A. Azizi javan, H.A. (2010). Standardization of the grading scale detection of behavioral disorder In students elementary fifth grade tehran (Teachers' Form), Journal Principles of Mental Health; 74-83.
-                      Sharma,Manjo Komar. Chaturvedi , Santosh K. Development and Validation of NIMHANS Screening Tool for Psychological Problems in Indian context. Asian Journal of Psychiatry 10(2014):33-38 .
-                      Rezakhani, S.(2011). Construction, adaptation and standardization ofpsychological stress measurement questionnaire and its symptoms . Journal of Psychological Methods and Models,Volume 1, Issue 3 , Page 97-117.
-                      Shams F , Amirianzadeh, M. (2012). Self-efficacy mediating role in the relationship between personality traits and social skills. . Journal of Psychological Methods and Models.Volume 8 , Number 27 ; page 1 -14 .