اثر استرس شغلی بر رفتار ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی تریت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران،ایران.

2 استاد گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

استرس شغلی نوعی اختلال مزمن روانی است که در اثر شرایط سخت کاری بوجود می آید و بر عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی افراد تاثیر می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر استرس شغلی بر یکی از ابعاد عملکرد شغلی موسوم به رفتارهای ضدتولید با میانجی گری عواطف شغلی مثبت و منفی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل تحلیل مسیر بود. 240 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان با روش سرشماری در پژوهش شرکت کردند. برای گرد­آوری داده­ها از مقیاس کج‌روی در محیط کار، پرسش‌نامه استرس شغلی و مقیاس عواطف شغلی استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از راه الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزار AMOS ویراست 21 انجام گرفت. روابط بین متغیرها از راه ضریب همبستگی پیرسون و روابط واسطه­ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. یافته­ها نشان دادند شاخص­های برازش مانند کای اسکوئر نسبی، GFI، CFI، و RMSEA، از حد نصاب لازم برخوردارند و حاکی از آنند که مدل پیشنهادی پژوهش با داده­ها برازش دارد. ضرایب مسیر نشان دادند که استرس شغلی و عواطف مثبت و منفی روی رفتار های ضد تولید به گونه‎ای معنی دار اثر می‌گذارند (05/0>p). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که عواطف مثبت و منفی رابطه بین استرس شغلی و رفتارهای ضدتولید را میانجی می کند. به بیان دیگر، تجربه استرس‌های شغلی موجب افزایش عاطفه منفی کارکنان می‌شود و آن نیز به نوبه خود کارکنان را به سمت ارتکاب رفتارهای ضدتولید سوق می دهد.نتایج پژوهش نشان می‌دهند که استرس شغلی به شکل مستقیم و هم‌چنین، با میانجی­گری عواطف مثبت و منفی بر رفتارهای ضد تولید اثر می­گذارد. بنابراین، پیشنهاد می­گردد که مدیران سازمان برای کاهش رفتارهای ضد تولید کارکنان به مدیریت استرس­های شغلی و نیز ایجاد عواطف مثبت در کارکنان همت گمارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of job stress on counterproductive behaviors with mediating role of job affects: Case study of employees of the sports and youth departments of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • atousa ghaseminezhad 1
  • alimohamad amirtash 2
  • mohamadali aslankhani 2
1 Ph.D. student in physical education management and planning, Department of physical education and sport sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Physical Education Department, Islamic Azad University, Science and research branch, Tehran
چکیده [English]

Background and Objective: Job stress is a chronic disorder that arises under problematic job conditions and influence on employees well-being and performance. The aim of this research was to investigate the impact of job stress on one of the dimensions of job performance called counterproductive work behaviors considering the mediating role of job affects.
Method: the research is a correlational study using path analysis. Two hundred and forty employees of sports and youth departments of Khuzestan province participated in the study. The instruments which used in this research were counterproductive behaviors scale, job stress questionnaire and job-related affective well-being scale. Fitness of the proposed model was examined through path analysis, using SPSS-21 and AMOS-21 software packages. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure.
Results: Results indicated that fit indices including relative chi square, GFI, CFI, and RMSEA are enough, revealed that the proposed model fitted with data properly. Finding indicated that the proposed model is fitted with the data properly. Path coefficients showed a significant positive relationship between job stress with counterproductive behavior, positive and negative emotions with counterproductive behavior, and job stress with positive and negative emotions (p <0.05).
Conclusion: Results indicated that job stress has an effect on counterproductive work behaviors both directly and indirectly through job affects. Thus, it is proposed to managers that reduce employees counterproductive work behaviors through manipulation of job stress and affects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counterproductive behaviors
  • Job stress
  • job affects
- Alavi Arjmand, N., Kashaninia, Z., Hosseini, M. A., & Rezasoltani, P. (2013). Effect of stress management on job stress and work-family conflict among nurses. Journal of hayat, 18(4), 81-91.
- Arab, N., Hashemi Sheykhshabani, E., & Beshlideh, K. (2013). Antecedents of workplace incivility: Investigating some personal and organizational variables. Journal of Psychology, 17, 294-309.
- Barandeh, N., Shafieabadi E.,& Ghodsee, A.( 2010). Effectiveness of solution-focused group counseling on ways to reduce stress of female employees of Science Education Foundation of Ghalamchi. Educational Journal of Islamic Azad University, 5(22), 1-21.
- Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology, 85(3), 349.
- Beshlideh, K. (2012). Research methods and statistical analysis of research examples using SPSS and AMOS. Iran: Publication of Ahvaz.
- Breso, E., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2008). The  mediating role of student burnout and engagement in the prediction of academic performance. Personality and Individual Differences, 43, 65
- Chen, S. H. (2017). An Evolutionary Game Model of Knowledge Workers’ Counterproductive Work Behaviors Based on Preferences. Complexity, 2017.
- Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure. Journal of applied psychology, 86(3), 386.
- Corrêa, A. P., & Ferreira, M. C. (2011). The impact of environmental stressors and types of work contract on occupational stress. The Spanish journal of psychology, 14(1), 251-262.
- Darrat, M., Atinc, G., & Babin, B. (2016). A Closer Look at the Effects of LMX and Emotional Exhaustion: Are Drained Salespeople More Deviant? In Marketing Challenges in a Turbulent Business Environment (pp. 563-567). Springer, Cham.
- Dianatnasab, M., Javidi, H. & Baqoli, H. (2014). The role of mediating job stress in the relationship between psychological capital and employee job performance. Journal of Psychological Methods and Models, 15, 75-100.
- Dunlop, P. D., & Lee, K. (2004). Workplace deviance, organizational citizenship behavior, and business unit performance: The bad apples do spoil the whole barrel. Journal of organizational behavior, 25(1), 67-80.
- Enwereuzor, I. K., Onyishi, I. E., Onyebueke, I. F., Amazue, L. O., & Nwoke, M. B. (2017). Personality as a moderator between emotional exhaustion and workplace deviance among teachers. Journal of Psychology in Africa, 27(1), 41-46.
- Fairbrother, K., & Warn, J. (2003). Workplace  dimensions, stress and job satisfaction. Journal of managerial psychology, 18(1), 8-21.
- Fida, R., Paciello, M., Tramontano, C., Fontaine, R. G., Barbaranelli, C., & Farnese, M. L. (2015). An integrative approach to understanding counterproductive work behavior: The roles of stressors, negative emotions, and moral disengagement. Journal of Business Ethics, 130(1), 131-144.
- Galić, Z., & Ružojčić, M. (2017). Interaction between implicit aggression and dispositional self-control in explaining ounterproductive work behaviors. Personality and individual differences, 104, 111-117.
- Golparvar, M. Mohsenzade,S.(2016). Preventive (Compensatory) Function of Deviant Behaviors on the relationship between Job Stress and Emotional Exhaustion, Journal of Models and Psychological Methods, 6 (22); pp. 79-100.
- Golparvar, M., Abedini, M. & Shahangi, H. (2014). The role of belief in a just and unfair world in the relationship between burnout and occupational stress with immoral behaviors: the development of a theory in Iran. Journal of Psychological Methods and Models, 15, 103-117.
- Khajepour, N., Beshlideh, K., Baharlou, M., & Hadadi, S. (2015). Investigation the Relationship between Workplace Ostracism with some of Job Outcomes: Moderating Role of Psychological Capital. Social Psychology Research, 8(4), 113-136.
- Lath, S. K. (2010). A Study of the occupational stress among teachers. International Journal of Education Administration, 2(2), 421-432.
- Lim, S., Cortina, L. M., & Magley, V. J. (2008). Personal and workgroup incivility: impact on work and health outcomes. Journal of Applied Psychology, 93(1), 95.
- Mark, G., & Smith, A. P. (2012). Occupational stress, job characteristics, coping, and the mental health of nurses. British journal of health psychology, 17(3), 505-521.
- Meier, L. L., Semmer, N. K., & Gross, S. (2014). The effect of conflict at work on well-being: Depressive symptoms as a vulnerability factor. Work & Stress, 28(1), 31-48.
- Molaie, B., Mohamadi, M., Habibi, A., Zamanzadeh, V., Dadkhah, B., Molavi, P., & Mozaffari, N. (2011). A study of job stress and its related causes among employed women in Ardabil city. Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 11(1), 76-85.
- Oyeleye, O., Hanson, P., O’Connor, N., & Dunn, D. (2013). Relationship of workplace incivility, stress, and burnout on nurses’ turnover intentions and psychological empowerment. Journal of Nursing Administration, 43(10), 536-542.
- Palmer, J. C., Komarraju, M., Carter, M. Z., & Karau, S. J. (2017). Angel on one shoulder: Can perceived organizational support moderate the relationship between the Dark Triad traits and counterproductive work behavior? Personality and Individual Differences, 110, 31-37.
- Papathanasiou, I. V., Tsaras, K., Neroliatsiou, A., & Roupa, A. (2015). Stress: Concepts, theoretical models and nursing interventions. American Journal of Nursing Science, 4(2-1), 45-50.
- Parker, D. F., & DeCotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational behavior and human performance, 32(2), 160-177.
- Penney, L. M., & Spector, P. E. (2005). Job stress, incivility, and counterproductive work behavior (CWB): The moderating role of negative affectivity. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 777-796.
- Raman, P., Sambasivan, M., & Kumar, N. (2016). ounterproductive work behavior among frontline government employees: Role of personality, emotional intelligence, affectivity, emotional labor, and emotional exhaustion. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 32(1), 25-37.
- Ras, R. & Altaymer E.( 2007). Occupational stress. Baztab Publication.
- Reio, T. G., & Ghosh, R. (2009). Antecedents and outcomes of workplace incivility: Implications for human resource development research and practice. Human Resource Development Quarterly, 20(3), 237-264.Tsaousis, I., Nikolaou, I., Serdaris, N., & Judge, T. A. (2007). Do the core self-evaluations moderate the relationship between subjective well-being and physical and psychological health? Personality and Individual Differences, 42(8), 1441-1452.
- Rezaei, B. F., Nouri, A., & Oreyzi, H. R. (2012). Workplace incivility and turnover intention: The mediating role of organizational justice. 12(4), 40-50.
- Roberts, S. J. (2012). Application of the stressor-emotion  model of counterproductive work behavior to incivility. University of Nebraska at Omaha.
- Silva, H. M. S., & Ranasinghe, R. M. I. D. (2017). The Impact of Job Stress on Deviant Workplace Behavior: A Study of Operational Level Employees of Comfort Apparel Solutions Company in Sri Lanka. International Journal of Human Resource Studies, 7(1), 74-85.
- Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Human Resource management review, 12(2), 269-292.
- Taylor, S. G., & Kluemper, D. H. (2012). Linking perceptions of role stress and incivility to workplace aggression: the moderating role of personality. Journal of occupational health psychology, 17(3), 316.
- Van Katwyk, P. T., Fox, S., Spector, P. E., & Kelloway, E. K. (2000). Using the Job-Related Affective Well-Being Scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of occupational health psychology, 5(2), 219.