بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف در بین دانشجویان منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مرودشت، ایران

چکیده

به­منظور بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف(ASI)، 400 دانشجو (291 دختر و 109پسر) از میان دانشجویان منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف(ASI) بوده است. داده­ها از راه تحلیل عامل به شیوه مولفه­های اصلی و ضریب آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار بازآزمایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عامل از وضعیت ساختار دو عاملی حمایت کرده و پس از انجام اعتبار همگرا، ضرایب آلفا، بررسی­ها نشان می­دهد که پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف از پایایی و اعتبار مطلوبی جهت انجام پژوهش­های روانشناختی برخوردار است و از آن   می­توان در پژوهش­ها، به­خصوص پژوهش­های متکی به جنسیت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Ambivalent Sexism Inventory for College Students

نویسنده [English]

  • S. S
چکیده [English]

The purpose of this study was to exam the psychometric properties of the Ambivalent Sexism Inventory for college students. The sample consisted of 400 college students in Islamic Azad University (109 male and 291 female). The sampling method was multi-stage cluster sampling. The Persian form of Ambivalent Sexism Inventory was used in the study. The results of principle component factor analysis showed a two factor solution for the inventory. The alpha coefficient and test-retest reliability coefficient revealed an acceptable reliability for the Ambivalent Sexism Inventory. In sum, the results showed that the Ambivalent Sexism Inventory is a useful instrument for research job. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambivalent Sexism Inventory
  • Psychometric properties
  • Factor Analysis