اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثربخشیمداخله شناختی رفتاری مدیریت استرسبر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله­ای در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون، گروه گواه و پیگیری بود. از بین بیماران دچار سرطان پستان مراجعه­کننده به مراکز آنکولوژی که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند، 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه­ی 90 دقیقه­ای طی 10 هفته در درمان مدیریت استرس شناختی رفتاری شرکت داشتند و در گروه گواه مداخلات روانشناختی صورت نگرفت. ابزارهای پژوهش شامل ویراست سوم پرسشنامه­ی کیفیت زندگی سازمان پژوهش­های اروپایی(آرنسون،1987) و همچنین پرسشنامه­ی راهبردهایمقابله­ای لازاروس و فولکمن بود. نتایج حاکی از بهبودی و تفاوت معنی­دارگروه آزمایش در تمامی ابعاد مقیاس­های کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله در مقایسه با گروه گواه بود. پیگیری بعد از 2 ماه، نتایج به­دست آمده دردو گروه را تایید کرد. در پایان نتیجه­گیری می­شود که مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس باعث بهبود کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله­ای بیماران دچار سرطان پستان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Stress Management Based on Cognitive-Behavioral Intervention on Guality of Life and Coping Styles for Female with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • S. B 1
  • M. S 2
  • F. K 2
  • V. F 2
  • GH. N 3
  • S. Z 4
چکیده [English]

The aim of this research was to determine the effects of cognitive behavioral stress management on improving the quality of life and coping style of patients with cancer. A quasi-experimental design with pretest-posttest and control group was used. Participants were 30 patients with cancer who were selected from among patients referred to oncology centers and oncology clinics in Shiraz. They were placed randomly into two groups of 15 participants. The experimental group received 10 sessions of cognitive behavior stress management therapy. The control group did not receive any psychological intervention. The research instruments were the Quality of Life Questionnaire published by the European Research Organization (Aronson, 1987); and Coping Style Questionnaire as well.  The results suggested an improvement and a statistically significant difference in the quality of life and coping style in the experimental group compared with the control group. A two- month follow up study confirmed the results. Cognitive behavior stress management resulted in the improvement of quality of life and coping style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Coping style
  • Quality of life
  • Cognitive Behavior Stress Management