بررسی ساختار عاملی و کفایت روان سنجی پرسشنامه سبک پردازش هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شیراز.

2 دانشیار روان شناسی تربیتی، پژوهشکده ی علوم شناختی، تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سبک پردازش هویت بود. بدین منظور تعداد 539 نفر از دانش­آموزان دبیرستانی شهر شیراز به شیوه­ی نمونه­گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. از این تعداد 253 دختر و 286 پسر در پژوهش شرکت داشتند. برای بررسی  ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه­ی سبک پردازش هویت از پرسشنامه وایت و همکاران(ISI-6G) استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از دو شیوه­ی تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که پرسشنامه از سه عامل سبک پردازش هویت اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم- اجتنابی تشکیل شده که دارای روایی مطلوبی است. همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ) استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Factor Structure and Psychometric Adequacy of Identity Processing Styles Questionnaire

نویسندگان [English]

  • J. A 1
  • S. S 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of identity processing styles questionnaire.  A sample of 539 (253 female and 286 male) high school students in Shiraz were selected by cluster sampling method, to participate in the study. Identity processing styles questionnaire, by White and colleagues (ISI-6G), was used to evaluate the psychometric properties of the questionnaire. To check the validity, an exploratory factor analysis and convergent validity were also used. To determine the reliability of the questionnaire, the internal consistency (through Cronbach's alpha) was calculated proving the coefficients was acceptable. Preliminary estimates indicated that the questionnaire was a reliable and valid instrument for measuring identity processing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor Structure
  • Psychometric Adequacy
  • Identity Processing Styles Questionnaire