شناسایی مؤلفه های پدیده ی غفلت و عوامل مرتبط با آن: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 دکتری روان‌شناسی کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شناسایی پدیده‌ی غفلت و عوامل مرتبط با آن می‌تواند راهکارهایی را در مورد پیشگیری از غفلت و غفلت‌زدایی به منظور جلوگیری و کاهش پیامدهای ناگوار آن در زمینه‌های مختلف منجر شود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی مؤلفه‌های پدیده‌ی غفلت و عوامل مرتبط با آن بود. این تحقیق با روش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا از نوع قراردادی در سال 95-1394 انجام شد. مشارکت کنندگان 13 دانشجوی کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه‌ی فردی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظری و برای تحلیل آن‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. از تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد مؤلفه‌های غفلت بر اساس نظر فرد در مورد دیگران 4 درون مایه و 14 طبقه حاصل شد که شامل که شامل موارد فردی، موارد خانوادگی، موارد اجتماعی و موارد محیطی بودند. از تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد مؤلفه‌های غفلت بر اساس نظر فرد در مورد خود 4 درون مایه و 13 طبقه حاصل شد که شامل که شامل موارد فردی، موارد خانوادگی، موارد اجتماعی و موارد محیطی بودند. یافته‌های این تحقیق می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا مؤلفه‌های پدیده‌ی غفلت و عواملی که باعث غفلت در زمینه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیطی می‌شود را شناسایی کنند و در جهت پیشگیری و یا رفع این عوامل گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of components of neglect and its related factors: A qualitative research

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi poorseyed 1
  • farhad khormaei 2
  • Seyed Reza Poorseyed 3
1 shiraz university
2 Educational Psychology Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University
3 Exceptional Children Psychology Departman, Educational Sciences & Psychology Faculty, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Identifying the phenomenon of neglect and its related factors can lead to strategies for preventing it in order to prevent and mitigate its adverse consequences in different fields. This study aimed to identify the components of neglect and its related factors. Research was conducted with qualitative method and content analysis approach of conventional type in 1394-95. The participants were consisted of 13 undergraduate students in the fields of educational sciences and psychology of Payame Noor University in Abarkouh selected by purposeful sampling. Semi-structured interviews were used for data collection to reach the theoretical saturation and qualitative content analysis method was used for analyzing them. 4 themes and 14 categories were resulted from data analysis on the components of neglect based on the individual's opinion about the others, including individual, family, social and environmental cases. 4 themes and 13 categories were resulted from data analysis on the components of neglect based on the individual's opinion about himself including individual, family, social and environmental cases. The findings of this study can help students identify the neglect’s component and factors that cause neglect in the individual, family, social and environmental areas to prevent or eliminate this factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neglect
  • Undergraduate students
  • Qualitative research
  • Content analysis