مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی و علائم مثبت و منفی در بیماران اختلال دو قطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت،ایران

2 عضو هیئت علمى

3 اعضاء تحریریه

4 هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و علائم مثبت و منفی بیماران اختلال دو قطبی انجام پذیرفت. در این پژوهش آزمایشی، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت، 36 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستانهای اعصاب و روان، که بر اساس ملاک های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، تشخیص اختلال دو قطبی دریافت می کردند به طور تصادفی به سه گروه 12 نفری تقسیم شدند. گروه اول تحت 10 جلسه درمان شناختی-رفتاری، گروه دوم تحت 12 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه های افسردگی دوقطبی و مقیاس علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروههای آزمایش باعث کاهش افسردگی و علائم مثبت و منفی شده است. در حالیکه در گروه کنترل چنین تغییری مشاهده نشد. همچنین بین درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش افسردگی، اختلاف معناداری مشاهده نشد. اما رویکرد اکت، بر تنظیم علائم مثبت و منفی اثربخشی بیشتری داشته است. بنابر نتایج این درمانها در کاهش علائم اختلال دوقطبی اثر بخشند. لذا تدوین این مداخلات درمانی در کنار دارو درمانی  می تواند سبب کنترل و جلوگیری از عود علائم اختلال دوقطبی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Depression and Positive and Negative Symptoms in Patients with Bipolar Disorder

نویسندگان [English]

  • Farzane mohammadi 1
  • Hossein Baghouli 2
  • Amir Hooshang Mehryar 3
  • siamak Samani 4
1 Islamic Azad University Of Marvdasht,Iran
2 Faculty member
3 Professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran, Coresponded author
4 Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran, Coresponded author
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and admission-and-acceptance therapy on depression and positive and negative symptoms of bipolar disorder patients. In this quasi-experimental study, 36 pre-test and post-test posttest students were randomly selected using available sampling method and 36 psychiatric hospitals referring to diagnostic and statistical guidelines for psychiatric disorders , Diagnosed with bipolar disorder, were randomly divided into three groups of 12. The first group received 10 sessions of cognitive-behavioral therapy, the second group received no intervention during 12 sessions of acceptance and commitment therapy, and the control group received no intervention and were placed on the waiting list. Data were collected through questionnaires of bipolar depression and positive and negative symptoms of schizophrenia. For data analysis, covariance analysis was used. The findings showed that cognitive-behavioral therapy and admission and commitment therapy in the experimental groups reduced depression and positive and negative symptoms. While no change was observed in the control group.
There was also no significant difference between cognitive-behavioral therapy and acceptance-based treatment and commitment to reduce depression. But the ACT approach has been more effective in regulating both positive and negative symptoms. The results of these treatments will reduce the symptoms of bipolar disorder. Therefore, the development of these therapeutic interventions along with drug therapy can control and prevent recurrence of symptoms of bipolar disorder.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive-Behavioral Therapy, Bipolar Disorder, Positive and Negative Symptoms, Depression

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Cognitive-Behavioral Therapy
  • Bipolar Disorder
  • Positive and Negative Symptoms
  • Depression
Refrences:
Aazemy Zeinal, Akram; Ghaffari, Azra and Oriental, Afshan, (2016). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Depression, Physical Health, Mental Health of Hemodialysis Patients, Third International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh University
Abolqhasemi, Abbas (2007). Relationship between Metacognitive Beliefs and Positive and Negative Symptoms in Schizophrenic Patients. Daneshvar Behavior, 14 (25), 1-10.
Abolghasemi, Abbas (1986). The Relationship between Metacognitive Beliefs with Positive and Negative Symptoms in Schizophrenic Patients, Two Manuscripts in Daneshvar Behavior, Shahed University,25(4).
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Translate by yahya seyed Mohammadi  (1393), 2nd ed. Tehran: Ravan. [In Persian].
Anderson, J. R. (1982). Acquisition of cognitive skill. Psychological review, 89 (4), 369.
Arch, J. J., Eifert, G. H., Davies, C., Vilardaga, J. C., Rose, R. D., & Craske, M. G. (2012). Randomized clinical trial of cognitive behavioral therapy (CBT) versus acceptance and commitment therapy (ACT) for mixed anxiety disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80, 750–765.
 A-Tjak, J. G., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A., & Emmelkamp, P. M. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 30-36.
Basco, MR; & Rush, AJ. (2005) .comorbid schizophrenia and subastance use dis orders. Cognitive- Behavioral Therapy fpr Biapolar Disorder, 2Am J Psychiatry , 158, 1706-1713.
Crump,C.,Sundquist,K.,Winkleby,M.A.,&Sundquist, J. (2013). Comorbidities and mortality in bipolar disorder: a Swedish national cohort study. JAMA psychiatry, 70(9), 931-939.
Cuerda C, Velasco C, Merchan NJ, Garcia-Peris P, Arango C.(2014). The effects of second-generation antipsychotics on food intake, resting energy expenditure and physical activity.Eur J Clin Nutr.
Dadash zadeh, Hossein, Arfaei, Asghar, Mousavi Kia, Shallah and Alizadeh, Amina (2013). To review and compare the quality of life of patients with major depression and bipolar mood disorders during the relative recovery stage and healthy people.Urmia Medical Journal,34(5),363-359
Deckersbach, T., Hölzel, B. K., Eisner, L. R., Stange, J. P., Peckham, A. D.,             Dougherty, D. D., Nierenberg, A. A. (2012). Mindfulness-based
cognitive therapy for nonremitted patients with bipolar disorder. CNS
Neuroscience & Therapeutics, 18, 133–141.
Ebrahimi, Amrullah, Rezaiean, Masoumeh, Khoroush, Mehdi and Zargham,             Mahtab. (2013). The Effectiveness of Acceptance and Commitment         Therapy (ACT) on Accepting Pain, Quality of Life, and Reducing Pain Related Anxiety in Patients with Chronic Pelvic Acne.
Forman, E. M., Shaw, J. A., Goetter, E. M., Herbert, J. D., Park, J. A., Yuen, E. K. (2012). Long-term follow-up of a randomized controlled trial comparing acceptance and commitment therapy and standard cognitive behavior therapy for anxiety and depression. Therapy, 43, 801–811.           
Gamari Givi, Hossein, Heshmati, Rasool; and Habibi, Mojtaba (2010).             Identification of Indicator Signs in Psychosocial Disorders:                             Schizophrenia, Basic Depression and Bipolar Disorders. Applied Psychology, 39.4-21.  
Gamari Givi, Hossein Molavi, Parviz. Heshmaty, Prophet (2011). Investigating         factor structure of the positive and negative symptoms scale in                Schizophrenia spectrum disorders, Journal of Clinical Psychology, 2 (2), 1-10    
Ganji, Mehdi (2015). Psychological Psychology Volume I. Ganji, Hamze                  (edited), Ahmadi, Reza (edited), Komasi, Saeed (edited), Savalan Publishing.            
Green, M. F. (2006). Cognitive impairment and functional outcome in                       schizophrenia and bipolar disorder. The Journal of clinical psychiatry, 67, 38.       
Gregg, J. A., Callaghan, G. M., Hayes, S. C., & Glenn-Lawson, J. L. (2007).            Improving diabetes selfmanagement through acceptance,                         mindfulness, and values: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 336–343.
Hamidian Jahromi, Saha (2016). Effect of acceptance and commitment                     therapy, on resilience, quality of life, pain, and excitement rates of patients with multiple sclerosis. Government - Ministry of Science,         Research, Technology - Tabriz University - Faculty of Psychology and Educational Sciences.
Havermans R, Nicolson NA, Devries MW. (2007). Daily hassles, uplifts, and time use in individuals with bipolar disorder in remission. The Journal of Nervous and Mental Disease. 195(9): 745-51.                                            
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006).                Acceptance and commitment therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25.          
 Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K.             (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A                      functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152–1168.           
Hor Maryam, Aghaei Asghar, Abedi Ahmad, Attari Abbas (2013). The effect of treatment-based treatment and adherence therapy on depression in patients with type 2 diabetes. Journal of Research in Behavioral Sciences. Vol. 11, No. 2 (30); 121-128  
Johnston, M., Foster, M., Shennan, J., Starkey, N. J., & Johnson, A. (2010).           The effectiveness of an acceptance and commitment therapy self-help intervention for chronic pain. The Clinical Journal of Pain, 26, 393–402.
Khabaz Hosseini, Narges (2016). Dissertation of the Effectiveness of Group           Therapy on Acceptance and Commitment to Increasing Cognitive          Excitement Order, Resilience, and Reducing Experiential Avoidance in Women with Breast Cancer. Thesis. Government - Ministry of           Science, Research, Technology - Ferdowsi University of Mashhad Faculty of Psychology and Educational Sciences. 
Kung CH, Lee SY, Chang YHW, Chen SL, Chen SH ,Yang YK. Poorer 13             Sustained attention in bipolar I than bipolar II disorder. Ann gen psychiatry. 2010; 9(8): 1-7.  
Masaieli Naseri, Afshar Hamid, Molavi Hossein, Malekian Azadeh, Barkatin          Majid. (2012). Psychometric properties of the mood disorder                    questionnaire in Isfahan, Journal of Behavioral Sciences Research, 2012, Volume 10, Number 4,250-257
McCracken, L. M., Vowles, K. E., & Eccleston, C. (2005). Acceptance-based treatment for persons with complex, long-standing chronic pain: A          preliminary analysis of treatment outcome in comparison to a waiting phase. Behaviour Research and Therapy, 43, 1335–1346.      
McHugh, R. K., Hearon, B. A., & Otto, M. W. (2003). Cognitive Behavioral            Therapy for Substance Use Disorders. Psychiatric Clinics of North America.
Miklowitz, D. J. (2008). Adjunctive psychotherapy for bipolar disorder: State of the evidence. American Journal of Psychiatry, 165, 1408–1419
Osilla, K. C., Hepner, K. L., Muñoz, R. F., Woo, S., & Watkins, K. (2010).            Developing an Integrated treatment for substance use and depression using cognitive˚behavioral therapy. Journal of Substance Abuse Treatment.  
Otto MW, Harrington NR, Sachs GS.(2002).Psychoeducational and cognitive-behavioral strategies in the management of the bipolar disorder,doi.1(10);101-165.
Pompili, M., Gonda, X., Serafini, G., Innamorati, M., Sher, L., Amore, M., &          Girardi, P. (2013). Epidemiology of suicide in bipolar disorders: a           systematic review of the literature. Bipolar disorders,15(5),457-490.
Rizvi S, Zaretsky AE.(2007).Psychotherapy through the phases of bipolar disorder evidence for general efficacy and differential effects. J Clin         Psychiatry (63): 491-506.
Robyn, D., Walser, D. W., Garvert, E., Karlin, M., Trocke, l., & Danielle, M.         (2011). Effectiveness of acceptance and commitment therapy in treating depression and suicidal ideation in veterans.             
Sadock Bj and sadock VA.(2007). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences / clinical psychiatry.
Sanchez-Moreno, J. Martinez-Aran, A. Tabarés-Seisdedos, R. Torrent, C.               Vieta E, Ayuso-Mateos JL. (2009). Functioning and disability in bipolar disorder: an extensive review. Psychother Psychosom, 78(5): 285-97.
Scott J, Garland A, Moorhead S.(2001). A pilot study of cognitive therapy in bipolar disorders. Psycholo Med. (31): 459-467.           
Scott, J., Paykel, E., Morriss, R., Bentall, R., Kinderman, P., Johnson, T.,               Hayhurst, H. (2006). Cognitive-behavioral therapy for severe and recurrent bipolar disorders: Randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 188, 313–320.
Serreti A., & Olgiati, P, (2003). The psychotic spectrum, Validity & Reliability of the structured clinical interview for the Psychotic spectrum. Schizophrenia Research.75: 375-388.
Sobhani, Marzieh. (2010). Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on                     Reducing Symptoms and Improving the Function of Patients with Schizophrenia. Article 6, Volume 1, Issue 1, Pages 101-128          
Sugarman, D. E., Nich, C., & Carroll, K. M. (2010). Coping strategy use following computerized cognitive-behavioral therapy for substance use disorders. Psychology of Addictive Behaviors.
Szentagotai, A., & David, D. (2010). The efficacy of cognitive-behavioral therapy in bipolar disorder. The Journal of Clinical Psychiatry,71,66-72.
Thorsell, J., Finnes, A., Dahl, J., Lundgren, T., Gybrant, M., Gordh, T., &               Buhrman, M. (2011). A comparative study of 2 manual-based self- help interventions, acceptance and commitment therapy, and applied relaxation, for persons with chronic pain. The Clinical Journal of Pain, 27, 716–723.    
Van Dijk, S. Jeffrey, J. Katz, M. (2013). A randomized, controlled, pilot stud of dialectical behavior therapy skills in a psychoeducational group for individuals with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 145, (35), 386-393.
Zaretsky, A.(2003). Targeted psychosocial interventions for bipolar disorder.
Zivanovic O, Nedic A.(2012). Kraepelin's concept of manic-depressive insanity: One hundred years later. J of affect disorder. (137): 1-3,15˚ 24.