الگوی روابط ساختاری اخلاق رابطه ای، حل مسئله‏ ی اجتماعی و صمیمیت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
  صمیمیت زمینه بنیادی را در جهت رضایت و نارضایت فرد از زندگی موجب می شود و می تواند تعهد و سازگاری زوجین را افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق رابطه ای با صمیمیت زناشویی با نقش میانجی مهارت حل مسئله اجتماعی در زنان متاهل شاغل بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری  بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان جوانرود به تعداد 450 نفر بود. با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله‏ای، 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه­ی­ اخلاق رابطه ای، پرسشنامه­ی مهارت حل مسئله اجتماعی و پرسشنامه­ی صمیمیت زناشویی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد اخلاق رابطه ای و مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی اثر مستقیم دارند، همچنین اخلاق رابطه ای بر مهارت حل مسئله اجتماعی اثر مستقیم دارد و اخلاق رابطه ای از طریق مهارت حل مسئله اجتماعی بر صمیمیت زناشویی اثر غیر مستقیم دارد و مدل فرضی پژوهش نیز برازش مناسبی نشان داد. بنابراین می‏توان گفت که اخلاق رابطه ای و مهارت حل مسئله اجتماعی از متغیرهای مهم و مرتبط با صمیمیت زناشویی هستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Mediator Role of Social Problem Solving in Relationship Between Relations Ethics with Marital intimacy

نویسندگان [English]

  • golnama moradi 1
  • keivan kakaberai 2
  • karim afshary 3
1 Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Intimacy causes a fundamental context for the satisfaction and dissatisfaction of a person from life and can increase the commitment and compatibility of couples. The purpose of this study was to investigate the relationship between relationship ethics and marital intimacy with the mediator role of social problem solving skills in employed married women. The research was applied in terms of purpose and in terms of descriptive method of correlation type using structural equations. The statistical population of the study consisted of all women working in education in Javanrood city (450 people). According to the Morgan table, 250 was selected as sample using random sample cluster sampling, and responded to the relationship ethics questionnaire, social problem solving skills questionnaire and marital intimacy questionnaire. SPSS and lisrel software were used to analyze the data. Findings indicated that relationship ethics and social problem solving skills had a direct effect on marital intimacy, also Relationship ethics had a direct impact on social problem solving skills, Relationship ethics has an indirect effect through social problem solving skills on marital intimacy and And the hypothesized model of research was suitable fit.Therefore, it can be said that relationship ethics and social problem solving skills are important and related to marital intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Problem Solving
  • Relations Ethics
  • Marital intimacy
  • Women
References
Adkins, K. S. (2010). A Contextual Family Therapy Theory Explanation for Intimate Partner Violence. The Ohio State University.
Adl. H, Shafieabadi, A, Pirani, Z. (2016). The Effectiveness Of Group Quality Psychotherapy Based On Quality Of Life On Marital Intimacy In Infertile Women. Arak University Of Medical Sciences Journal. 19(10): 59-71
Afshary, h. (2014). dimensions of Relational Ethics as Predictors of Marital Intimacy and Marital Commitment in Women Employees of Shahid Chamran University. Unpublished dissertation of Shahid Chamran University of Ahwaz, Faculty of Education and Psychology
Alavi, Z, Amanollahi, A, Attari, Y, Koraei, A. (2018). THe Effectiveness Of Couple Therapy On Emotional And Sexual Intimacy Of Maladaptive Couples. Journal Of Family Counseling And Psychotherapy, 8(2). 20-41
Altamirano, L. (2003). A brief contextual therapy model for treating complicated grief. A Dissertation for the Degree Doctor of Psychology, Alliant International University.
Ana A. Carvalheira & Pedro Alexandre Costa (2015): The impact of relational factors on sexual satisfaction among heterosexual and homosexual men, Sexual and Relationship Therapy,30(3), 18-29
Azadi fard, s, amani, r. (2016). The Relationship between Communication Beliefs and Conflict Resolving Styles with Marital Satisfaction. Clinical Psychology and Personalit, 14(2). 39-47
Bayrami. M, Hashemi, T, Mirnasab, M, Kolyaei, L. (2018). The Effectiveness Of Social Problem Solving Training On Social Competency Components Of Victims Of Bullying. Two Journal Of Social Cognition, 7(1): 22-35
Crawford, M., & Rhoda, U. (2004). Women and gender: A feminist psychology. 4thedition. New York, NY, USA: McGraw-Hill.
D’Zurilla, Thomas J., Nezu, Arthur M. & Maydeu-Olivares, Alberto. (2011). Manual for the social problem-solving inventory-revised. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.
Davies K, Macfarlane G, McBeth J, Morriss R, Dickens C. Insecure attachment style is associated with chronic widespread pain. Pain 2009;143(3):200-5.
Mokhbery, a, dortaj, f, dareekordi, a. (2010). investigating the psychometric and normative indicators of the problem-solving ability questionnaire social. quarterly Journal of Educational Measuremen. 4(1). 1-18
Ducommun-Nagy, C. (2002). Contextual therapy. In R.F. Massey & S. D. Massey (Eds.), Comprehensive handbook of psychotherapy (Vol. 3, pp. 463–488). New York: John Wiley & Sons.
Fisher. (2009). Bonita Ellen, "Relationship Between Social Problem-Solving Skills, Quality of Life, and Family Adjustment in Caregivers of Children with Developmental Disability. PCOM Psychology Dissertations. Paper 47.
Gangamma, R., Bartle-Haring., & Glebova, T. (2012). A study of contextual therapy
theory’s relational ethics in couples in therapy. Family Relations, 61, 825 – 835.
etemadi M. (2005). Investigation the mental health status of women in Qazvin province. Qazvin university of medical sciences. 15(1): 59-62.
Grames, H. A., Miller, R. B., Robinson, W. D., Higgins, D. J., & Hinton, W. J. (2008). A test of contextual theory: The relationship among relational ethics, marital satisfaction, health problems, and depression. Contemporary Family Therapy, 30(4), 183-198.
Hargrave, T. D., Jennings, G., & Anderson, W. (1991). The development of a Relational Ethics Scale *. Journal of Marital and Family Therapy, 17(2), 145- 158.
Hargrave, T., & Pfitzer, F (2003). The new contextual therapy: Guiding the power of give and take. New York: Routledge.
Jabery, S, Eetemadi, O, Ahmadi, S.A. (2016). The Relationship Between Communication Skills And Marital Intimacy. Journal Of Cognitive And Behavioral Sciences Research, 9(3): 143-152
Jaffee, William B., & D'Zurilla, Thomas J. (2009). Personality, problem solving, and adolescent substance use. Behavior Therapy, 40(1), 93-101.
Khodadadi sangdeh J, Rezaiee Ahvanuiee M, Abdollahi A. (2018). The Prediction of Marital Intimacy According to Religious Attitude and Family Problem Solving in Women. Health Spiritual Med Ethics.;5(2):38-44
Khodadadi, J, Hahizade, T, Amosti, T, Rezaei, M. (2016). Predicting Marital Distress Based On General Health And Marital Intimacy In Nurses. Journal Of Preventive Care In Nursing And Midwifery, 6(2), 43-53
Khodayarifard, M, Zare Pour, M, Hejazi, Elahe. (2011). He Effectiveness Of Problem Solving Skills Training On Marital Intimacy. Journal Of Psychology And Educational Sciences, University Of Tehran, 41(3): 49-60
Khojaste Mehr, R, Ghanbari, Z, Taghi Pour, M. (2014). He Direct And Indirect Effects Of Relational Ethics On Depression And Sexual Dysfunction Mediated By Marital Satisfaction And Communication Level. Applied Psychological Research, 5(4): 150-170
Kirsch, n. (2009). Ethical Decision Making Application of a Problem-Solving Model. Topics in Geriatric Rehabilitation, 25(4): 282-291
Lavner, a, Karney, b, Thomas, b.(2017). Does Couples’ Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication. HHS public acces. 78(3). 680-694.
Meiner,A, Greiff,S, Gidon T. F,Ricarda,S. (2016). Predicting Complex Problem Solving and school grades with working memory and ability self-concept, Learning and Individual Differences 49 (2016) 323– 331
Metcalf, L. (2011).Marriage and family therapy: a practice-oriented approach. New York: Springer Publishing Company, LLC
Mohammadi M, Salimi A, Zahrakar K, Davarniya R, Shakarami M.(2016). Investigating the
performance of relationship enhancement program (REP) on reducing burnout in couples. IJPN. 4 (3):8-16
Mohtashami, T, Kabodvand, E. (2014). THe Effectiveness Of Couple Therapy On Emotional And Sexual Intimacy Of Maladaptive Couples. Journal Of Family Counseling And Psychotherapy
Papageorgio C, Wells A.(2004). Depressive rumination: nature, theory and treatment chic ester. 5th ed. UK: Wiley.2004; 187-215
Rezaei Far, N, Doosti, Y, Mirzaeian, B. (2017). He Effectiveness Of Psychotherapy Based On Reciprocal Behavior Analysis On Marital Intimacy And Sexual Satisfaction In Women With Nonclinical Depression. Journal Of Psychiatric Nursing, 16(1): 27-38
Sadeghifard,M,  Samavi, A, , Mohebbi,  Sh. (2016). The Relationship Between Problem-Solving Skills And Conflict Resolution Styles With Marital Intimacy And Compatibility Among Couples. Academic journal of psychological studies. 5(1): 20-32.
Sheikholeslami, A, Solymani, E, Moharamzade, H. (2018). The Effectiveness Of Social Problem Solving Training On Adaptation And Self-Efficacy Of Bullying Students. Journal Of Educational Psychology, 13(4): 49-73
Štulhofer, a, ferririera, l, Landripet, i. (2013). Emotional intimacy, sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. Sexual and relationship therapy. 29(2). 229-244
Sylvia Y.C.L. Kwok, Jerf W.K. Yeung, Andrew Y.T. Low, Herman H.M. Lo, Cherry H.L. Tam. (2015). The roles of emotional competence and social problem-solving in the relationship between physical abuse and adolescent suicidal ideation in China, Child Abuse & Neglect 44, 117–129.
Yang, Nam Young. & Moon, Sun Young. (2013). The impact of health status, health promoting behaviors, and social problem ability on college adjustment among nursing students. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education, 19(1), 33-39