مقایسه اثربخشی درمان مهارت‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی برشفقت بر تحمل آشفتگی و معنای زندگی زنان دارای تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور ،نیشابور،ایران

2 استادیار ،گروه روانشناسی بالینی،دانشکده روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی قوچان،قوچان،ایران

3 دانشیار روانشناسی،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور،نیشابور ،ایران

4 استادیار،گروه روان شناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه ازاد نیشابور ،نیشابور ،ایران

چکیده

نقش خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی می‌تواند هم در جنبـۀ مثبـت و هم در جنبه منفی، بسیارتأثیرگـذار باشـد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان شفقت برتحمل آشفتگی و معنای زندگی زنان دارای تعارض زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 110نفر از دانشجویان زن متأهل دارای تعارض‌های زناشویی بود. نمونه‌ی آماری این پژوهش شامل 45 نفر از این دانشجویان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه (15 نفره) جایگزین شدند. گروه اول درمان مبتنی بربهبود کیفیت زندگی، گروه دوم درمان مبتنی برشفقت را دریافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تحمل آشفتگی سیمونز و گاهر (2005) و پرسشنامه معنای زندگی استگر (2006) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری‌های مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که با توجه به F محاسبه شده که نسبت به F معیار در سطح 05/0، کوچک تر بود ،هر دو نوع درمان در شاخص تحمل آشفتگی و معنای زندگی اثربخش بوده است. نتایج حاکی از این است که درمان‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و شفقت ورزی در حوزه سلامت روانی خانواده اثربخشی معناداری دارند. در متغیر تحمل آشفتگی درمان مبتنی بر شفقت نتایج مطلوب تری نسبت به درمان مهارت‌های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی داشته است و در متغیر معنای زندگی مهارت‌های مبتنی بربهبود کیفیت زندگی نتایج مطلوب تری نسبت به درمان مبتنی برشفقت داشته است ولی اختلاف گروه‌ها معنادار نیست (p <0/05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of quality of life therapy and compassion-focused therapy in the distress tolerance and meaning in life in of women with marital conflicts

نویسندگان [English]

  • shima araghian 1
  • hamid nejat 2
  • hassan toozandejani 3
  • zahra bagherzadeh golmakani 4
1 ph.D. Student of Psychology. Islamic Azad University, Neyshabur branch.Neyshabur. iran.
2 Assistant Professor of Psychology , Department of Clinical psychology, Faculty of Psychology.Islamic Azad University, Quchan branch, Quchan, Iran
3 Associate Professor of Psychology , Department of Psychology, Faculty of Psychology, Azad University,Neyshabur branch,Neyshabur,Iran
4 Assistant Professor of Psychology , Department of psychology, Faculty of Psychology.Islamic Azad University. Neyshabur branch,Neyshabur, Iran
چکیده [English]

The role of family as the smallest social unit can be effective both in positive and negative aspect. The present study aims to compare the effectiveness of quality of life therapy and compassion-focused therapy in distress tolerance and meaning in life in of women with marital conflicts. The present study is a ‎semi-experimental ‎research with a pretest-‎posttest and follow-‎up ‎control group design. The statistical population comprised all married female students with marital conflicts. The statistical sample included 45 of these students who were selected by convenience sampling and were randomly assigned into three groups of 15 people. The first group received quality of life therapy; the second group underwent compassion-focused therapy and the third group was placed on the waiting list as the control group. Simmons and Gahir Distress Tolerance ‎Questionnaire and Steger Meaning in Life Questionnaire (MLQ)‎ were used. For data analysis, repeated measures analysis of variance was applied. The results demonstrated that according to the calculated which is lower than the F criterion at the 0.05 level, both types of treatment have been effective in distress tolerance and the meaning in life. In the variable of distress tolerance the compassion-focused therapy have had better results than the quality of life skills and in the variable of meaning in life, the quality of life skills has had better results than the compassion-focused therapy; but the difference between the groups is not significant (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life improvement
  • compassion
  • distress tolerance
  • Meaning in life
Ahmad Poor Yazji J, Zahrakar K & Kiamensh A(1396).Comparison of the Effectiveness of Compassion-Based Therapy and Well-Being Therapy on the Psychological Capital of Female
Arco L. A (2015). Case study in treating chronic comorbid obsessive-compulsive disorder and depression with behavioral activation and pharmacotherapy). Psychotherapy (Chic)5 (2)278-86
Arshih, marjan(2018). Investigating the effect of teaching the quality of life treatment approach on the dimensions of mental well-being of nursing students of Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing Research13(3):133-135
Azizi A, Mirzaee A & Shams J. (2010). The Relationship between Emotional Disturbance Tolerance and Students' Dependence on Smoking). Journal of Wise, 3(1): 11-18.. (In Persian)
Besharat M A, Movaheddi Nasab A A & Ali Bakhsi S Z. (2018). The mediating effect of anger rumination on the relationship between anger dimensions and anger control with physical health and illness), Contemporary Psychology14(2) 3-10. (In Persian)
Bulanda JR, Brown J S, Yamashita T. (2016). Marital quality, marital dissolution, and mortality risk during the later life course). Social Science & Medicine; 165: 119-127.
Cuppage,j., Baird, K., Gibson, j., Booth,R.&Hevey,D. (2017).Compassion Focused therapy: Exploring the effectiveness with a transdiagnostic group potentional proecsses of change. British journal of clinical psychology, wiley online library
Diener, E. (2006). Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill-being. Applied Research in Quality of Life, 1(2), 151-157
Faridhosseini FBaniasadi M Fayyazi Bordbar M.RPourgholami M Ahrari SAsgharipour, N.(2017). Effectiveness of Quality of Life Training on Recurrence of Patients with Bipolar Disorder. Iranian Journal of Psychiatry; 12(1):21-28.. (In Persian)
Faridhosseini FBaniasadi M Fayyazi Bordbar M.RPourgholami M Ahrari SAsgharipour, N.(2017).  Effectiveness of Quality of Life Training on Recurrence of Patients with Bipolar Disorder. Iranian Journal of Psychiatry; 12(1):21-28.
Frankle, V. (2013). Man in search of meaning. Translated by: Ahmad Saboriof, Tehran, Ashyan.
Frisch M.B(2006). Quality of life therapy: Applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy; New York: John Wiley & Sons.page101-105
Frisch MB.(2011). Quality of life therapy: applying a life satisfaction approach to possitive psychology and cognitive therapy; New York, NY: John Wiley & Sons.
Frisch MB.(2011). Quality of life therapy: applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy; New York, NY: John Wiley & Sons.
Gilbert p. (2009). The compassionate mind:Anew approach to life) chaleng. london:constable and The develoment of a new measure. Addiction Research and theoty; 19,3-13.
Gilbert P. Esbati. M, Feizi A.(2010). Compassion focused therapy translator:, Tehran: Ebne- sina Pres.
Hawkins K A, Macatee R J, Guthrie W, Cougle JR. (2013). Concurrent and Prospective Relations Between Distress Tolerance, Life Stressors, and Anger). CognTher Res; 37, 434–445.
Jamali F.(2003). The Relationship between Religious Attitudes, Feeling Meaningful in Life and Mental Health among Students of Tehran Universities). Master's thesis in Psychology, Tehran, School of Psychology, Alzahra University..111-115. (In Persian)
Kazemian A R, Esmaeili S. (2016). Predicting distress tolerance based on family communication components of origin in divorced and non-divorced women, Women and Society, 7(4): 91-105. (In Persian)
Karami T, Hosseini A, Dashtbozorgy Z. (2017). The effectiveness of copassion –focused therapy on resilience, self-disruption, life expectancy and psychological well-being of menopausal woman in Ahwaz. Social Welfare; 5(3): 197-189. (Persian).
Lopez-Mourelo O, Mur E, Madrigal I, Alvarez-Mora MI, Gomez-Anson B. Pagonabarraga J, Rodriguez-Revenga L, Mila M. (2017). Social anxiety and autism spectrum traits among adult FMR1 permutation carriers). Clin Genet; (3) 111-114.
Mesr Abadi J, Ostorva N & Jafarian S.(2013). Structural validity and diagnosis of students' meaning of life questionnaire, Behavioral Sciences, 7(1): 80-90.. (In Persian)
Neff KD, Germer CK. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program, Cinical psychology;69(1):28-44.
Neff KD, McGhee P.(2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity; 9,225-240.
Neff KD.(2003). Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. Self and Identity; 2(2): 85-101.
Neff KD. (2009).The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself. Hum Dev 2009; 52: 211-214
Padash,Z.,Ftehizadeh.M., &Abedi ,M.R.(2012).Effectivly of psychotherapy training based on quality improvement of life on the wives welfare . journal family consulting and psychotherapy ,1(1),115-130.
Paleari F G, Regaliab C, Finchman F. (2017). Marital quality, for givens, empathy and rumination: A longitudinal analysis. Personality and social psychology Bulletin; 31, 80-368.
Perczel-Forintos D, Kresznerits S. ((2017). Social anxiety and self-esteem: Hungarian validation of the Brief Fear of Negative Evaluation Scale - Straightforward Items. ORV Hetil; 843-850.
Peyman far AA. (2012). Comparison of Loneliness and Meaning in Elderly Life with Different Religious Attitude Levels. Psychology and Religion, 5(4): 41-52.. (In Persian)
Rao S L. (2017). Marital adjustment and depression among couples). Indian Psychology; 4, 34-42.
Razurel C, Kaiser B, Antonietti J P, Epiney M, Sellenet C.(2017). Relationship between perceived perinatal stress and depressive symptoms, anxiety, and parental self-efficacy in primiparous mothers and the role of social support. Women Health, 5(4), 154-172.
Sepehrian F, Rezaei Z. (2010). The prevalence of test anxiety and the impact of coping therapy on reducing it and increasing academic performance in high school female students. Curriculum Development of Knowledge and Research in Educational Sciences, Islamic Azad University, Khorasgan Branch,; 25: 65-80.
Shujuan  Xu.(2018). Effect of Self-efficacy Intervention on Quality of Life of Patients With Intestinal Stoma. Gastroenterol Nurs. Jul; 41(4): 341–346
Simons J s, Gaher R M. (2005). The Distress tolerance scale: development and validation of a self-report measure motivation and emotion; 83-102.
Soltannejad, Somyeh. (2018). The efficacy of quality of life training on Self- efficacy in patient under hemodialysis treatment, Med Surg Nurs J. (1 And 2): e87593.
Steger M F (Making meaning in life). Psychological injury. (2012),23(4):381-3.
Steger M F, Kashdon, T B, Sullivan B A, Lorenz. (2008). Understanding the search for Meaning, 76(2),199-228.
Steger MF, Oishi S & Kesebir S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satisfaction with life judgments. Positive Psychology,., 6(3):173-180.
Ubaidi B A A.(2017). The Psychological and Emotional Stages of Divorce. Family and Preventive family medicine, 3(3).page:25.
Yoo Y, Lee D J, Lee I S, Shin N, Park J Y. (2010). The Effects of Mind Subtraction Meditation on Depression, Social Anxiety, Aggression, and Salivary Cortisol Levels of Elementary School Children in South Korea. Pediatr Nurs 2016; 4. (10), 185-97.