واسطه‌گری عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ،مرودشت ایران، گروه مشاوره.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت ایران، گروه روانشناسی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش بارز و تاثیرگزار واسطه­ای عزت نفس برکیفیت زندگی  و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی به روش همبستگی است که نمونه­ی مورد نظر300دانشجو(144دانشجوی پسر و 156 دانشجوی دختر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با میانگین سنی 75/24 سال بوده است. روش به شیوه­ی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده و با  مقیاس کیفیت زندگی بهداشت جهانی(WHOQOL- BREF) و پرسشنامه­ی عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه­ی رفتارهای پرخطر(YRBSS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­ها از روش تحلیل مسیر به شیوه­ی رگرسیون سلسله مراتبی بارون و کنی و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که کیفیت زندگی به میزان 24/0- به­طور مستقیم(p</001) بر رفتارهای پرخطر تاثیر گذاشته که نشان­دهنده­ی رابطه­ی منفی معکوس معنی­دار بین این دو متغیر بوده و نشان داده شد که با وارد نمودن متغیر عزت نفس در معادله­ی مفروض پیش­بینی شده، کیفیت زندگی به میزان10/0- اثر غیر مستقیم(p</001) به­همراه دارد و نشان­دهنده­ی نقش واسطه­گری عزت نفس در کاهش اثرات کیفیت زندگی در بروز رفتارهای پرخطر می­باشد. همچنین کیفیت زندگی به میزان 52/0 به­طور مستقیم بر عزت نفس دانشجویان اثر گذاشته که بیانگر رابطه­ی مستقیم این دو متغیر بوده است که ارتقاء کیفیت زندگی موجب افزایش عزت نفش دانشجویان می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Self-esteem for Quality of Life and at Risk Behavior

نویسندگان [English]

  • K. M 1
  • ZH. R 2
  • S. S 3
چکیده [English]

The aim of this study was to check the mediating role of self-esteem for quality of life and at risk behavior. The sample consisted of 300 college students in Marvdasht Branch of Islamic Azad University. The sampling method was multistage cluster sampling. The World Health of Quality of Life Scale, Rosenberg Self-Esteem Questionnaire, and Young's Risk Behaviors Scale were used in this study. The results of path analysis revealed that self-esteem has a significant mediating role for quality of life and at risk behavior. Also the results showed that quality of life has significant direct and indirect effect for at risk behavior. In sum, high quality of life leads to low at risk behavior and low self-esteem is associate with high level of at risk behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • At Risk Behavior
  • Self-esteem
  • Quality of life