مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر بهزیستی روانشناختی و بهبود سازگاری زناشوئی در خانواده های ساکن شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان ، ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان بندرعباس ایران

4 هیات علمی

چکیده

مقدمه و هدف: در سال های اخیر کوشش برای افزایش تراز سلامت روانی و بهبود روابط زوجین در راستای افزایش پایداری خانواده و پیشگیری از آشفتگی زندگی زناشویی و رخداد طلاق مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر بهزیستی روانشناختی و بهبود سازگاری زناشوئی بوده است.
مواد و روش­ها: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با سه گروه (دو گروه آزمایش، یک گروه زوج درمانی مثبت نگر، یک گروه درمان کوتاه مدت راه حل محور و یک گروه کنترل) بود .جامعه ی پژوهش حاضر کلیه زوجین متاهل شهر شیراز بودند. شیوه نمونه گیری به صورت غیراحتمالی هدفمند بود. 48 نفر از افرادی که نمره کمتری در بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشوئی بدست آورند به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شدند به طوری که، در هر گروه 16 نفر قرار گرفت. گروههای آزمایش در 8 جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف پرسش نامه سازگاری اسپانیراستفاده گردید.
یافته­ها: نتایج نشان داد هر دو رویکرد درمانی بر بهزیستی روانشناختی و بهبود سازگاری زناشوئی در خانواده ها اثر داشته است(05/0 ≥P). اما تفاوت معناداری بین اثربخشی دو روش مداخله مشاهده نگردید(05/0 P >).
بحث و نتیجه­گیری: : یافته های پژوهش حاضر حمایت تجربی قابل قبولی برای اتربخشی رویکرد راه حل محور و زوج درمانی مثبت‌نگر فراهم می آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Positive Couple Therapy and Solution-Focused Therapy on Improving Marital Adjustment and Psychological Well-Being among Family in Shiraz

نویسندگان [English]

 • Samaneh Najarpourian 1
 • Farzaneh hassani 2
 • Abdolvahab Samavi 3
 • siamak Samani 4
1 Department of psychology, University of Hormozgan , Iran
2 Department of psychology, University of Hormozgan , Iran
3 Department of educational sciences faculty of humanities university of hormozgan Bandar Abbas Iran
4 Department of psychology, Shiraz branch,Islamic Azad university, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction:In recent years, efforts to increase the level of mental health and improve the relationship between couples in order to increase family stability and prevent marital turmoil and divorce has been considered. The purpose of this study was to compare the effectiveness of positive couple therapy and Solution-Focused Brief Therapy on improving marital adjustment and psychological well-being.
Materials and Methods:In this quasi-experimental research method along with pretest-posttest design used with three groups (two experimental groups, a positive couple therapy group, a Solution-Focused Therapy group and a control group). The statistical population consisted of all married couples in Shiraz. The sampling method was improbably purposeful. 48 people who scored lower in psychological well-being and marital adjustment were considered as the final sample. 16 people were placed in each group. The experimental groups were treated in 8 sessions of 90 minutes. Ryff Psychological Well-Being Scale and Spanier Adjustment Questionnaire were used to collect data.
Findings:The results showed that both therapeutic approaches had an effect on psychological well-being and improving marital adjustment in families. (P≤ 0.05) But no significant difference was observed between the effectiveness of the two intervention methods (P> 0.05).
Conclusion:The findings of the present study provide acceptable empirical support for the Solution-Focused Brief Therapy and positive couple therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive Couple Therapy
 • Solution-Focused Brief Therapy
 • Psychological well-being
 • marital adjustment
 1. Robles TF, Slatcher RB, Trombello JM, and McGinn MM. Marital quality and health: A metaanalytic review. Psychol Bull. 2014; 140(1):140- 158. [ DOI:10.1037/a0031859]
 2. Rahimi Z, Zade Mohammadi A, and Nasiri Hanis G. The efficacy of the group counseling based on Unity-oriented psychology on couples' marital satisfaction and psychological well-being. Family Counseling and Psychotherapy. 2018; 8(1): 85-104.
 3. Segrin C, & Taylor M. Positive interpersonal relationship marital satisfaction the association between social skills and psychological well being. Personality and Individual Differences. 2015; 43: 637-646. [DOI:10.1016/j.paid.2007.01.017]
 4. Lata Rao S. Marital Adjustment and Depression among couples. The international Journal of Indian psychology. 2017; 4: 2349-3429. [DOI: 10.25215/0402.045]
 5. Hansen A, Buitendach JH, & Kanengoni H. Psychological capital, subjective well-being, burnout and job satisfaction amongst educators in the Umlazi region in South Africa. SA Journal of Human Resource Management. 2015;13(1): 1-9. [DOI:10.4102/sajhrm.v13i1.621]
 6. Keyes CLM. Promoting and protecting mental health as flourishing. American Psychological Association. 2007;62: 2-11. [doi.org/10.1037/0003-066X.62.2. 95]
 7. Diener E, Oishi S, lucas RE. Personality, Culture, and subjective Well - being. Annual Review of Psychology.2003; 54: 403 – 425. [doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145056]
 8. Ryff CD, and Singer BH. Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Stud-ies. 2008; 9: 13-39. [DOI: 10.1007/s10902-006-9019-0]
 9. Faircloth AL. Resilience as a mediator of the relationship between negative life events and psychological well-being. Electronic Theses & Dissertations. Georgia southern university. 2017; https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd/1373
 10. Koller SL, & Hicks RE. (2016). Psychological capital qualities and psychological well-being in Australian mental health professionals. International Journal of PsychologicaStudies, 8(2), 41-53. [doi.org/10.5539/ijps.v8n2p41]
 11. BolierL, Haverman M, Westerhof GJ, Riper H, Smit F, & Bohlmeijer E. Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health. 2013; 13(1): 113-119. [doi:10.1186/1471-2458-13-119].
 12. Wood AM, & Joseph S. The absence of positive psychological (eudemonic) well-being as a risk factor for depression: A ten year cohort study. Journal of affective disorders. 2010; 122(3): 213-217. [doi.org/10.1016/j.jad.2009.06.032]
 13. Honarmand Zadeh R, and sajjadian I. Effectiveness of Positive Group Intervention on Psychological Wellbeing, Resiliency and Happiness of Foster Care Adolescent Girls. Positive Psychology. 2016;2(2): 35-50. [doi. 10.22108/ppls. 2016. 21335]
 14. Dockray S, & Steptoe A. Positive affect and psychobiological processes. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2010;35(1): 69-75.‏ [doi: 10.1016/j.neubiorev.2010.01.006].
 15. Lyubomirsky, S.,& Layous, K.(2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science. 22(1), 57–62. [doi.org/10.1177/ 0963721412469809]
 16. Yazdani N, & Aghaei A. Effectiveness of Positive Psychology Training in Improving the Quality of Married Women’s Lives: Spiritual Intelligence as a Moderator. International Journal of Psychology. 2019;13(1): 206-229. [DOI:10.24200/ijpb.2018.115408 ].
 17.  Abdolghaderi M, Kafie SM, Basharpoor S. The effectiveness of positive psychotherapy on marital adjustment and happiness in women with marital conflicts.Journal ofClinical Psychology Achievements. 2017;3(1): 59-72. [DOI: 10.22055/jacp.2019. 27929. 1104]
 18. Guterman JT, & Rudes J. A solution-focused approach to rational-emotive behavior therapy: to ward a theoretical integration. Journal of rational emotive & cognitive -behavior therapy. 2005; 23(3): 115-124. [DOI:10.1007/S10942-005-0012 -Z]
 19.  Shirashiani A, and  Namani E. Effectiveness of the Combination of Solution-Focused Therapy and Narrative Therapy in Marital Adjustment among Incompatible Iranian Women Scientific ResearchOJPsych. 2017; 7(2): 79-89.[DOI:10.4236/ojpsych. 2017. 72008]
 20. Sehat N, Sehat F, khanjani S, Mohebi S, and Shahsiah M. The effect of solution- focused shortterm Couple therapy on women’s marital adjustment in Qom. J Health Systemic Res. 2014;10(1): 168-79.
 21. Fredrickson BL. The role of positive emotions in positive psychology. The broadenand- build theory of positive emotions.American Psychologist. 2001; 56(3): 218–226. [DOI: 10.1037//0003-066X. 56. 3. 218]
 22. Baños RM, Etchemendy E, Mira A, Riva G, Gaggioli A, & Botella C. Online Positive Interventions to Promote Well-being and Resilience in the Adolescent Population: A Narrative Review, Front. Psychiatry. 2017;8(10):1-9. [doi.org/10.3389/ fpsyt. 2017.00010]
 23. Hariri M, and Khodami N.(2011). A study of the efficacy of teaching happiness Based on the Fordyce method to elderly people on their life expectancy. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 30, 1412–5. [doi.org/10.1016/j.sbspro. 2011. 10.275]
 24. Franklin C, Zhang A, and Froerer A. Solution Focused Brief Therapy: A Systematic Review and Meta-Summary Of Process Research, journal of marital and family therapy. 2017;43(1): 16-30. [doi: 10.1111/jmft.12193].
 25. Ramezani N, Dolatian M, Shams J, and Alavi H. The relationship between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women. Arak Medical University Journal. 2012;14(6): 57–65. URL: http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-1014-en.html