مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان فراتشخیصی در افزایش رضایت از زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پرستاران از جمله افرادی هستند که ارتباطی تنگاتگ با مردم دارند، مسئولیت سلامتی و زندگی انسان ها را به دوش می کشند و با بیماران و بیماری های درمان ناپذیر روبرو هستند. از این رو پیوسته فشارهای روانی شدیدی را تجربه می کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان فراتشخیصی در افزایش رضایت از زندگی در پرستاران شاغل در سازمان تأمین اجتماعی در شهر کرمانشاه انجام شد.
روش­: روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند می باشد. از بین پرستاران شاغل در بیمارستان های تأمین اجتماعی کرمانشاه، 45 نفر به عنوان نمونه با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و با تست اولیه توسط محقق شدند و در 3 گروه 15 نفری که شامل 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل می باشد، تقسیم شدند. 8 جلسه درمان های فراتشخیصی 5/1 ساعته به گروه آزمایش 1 و 8 جلسه آموزش زوج درمانی مبنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 5/1 ساعته به گروه آزمایش 2 ارائه گردید. برای جمع آوری داده ها از مقیاس رضایت از زندگی داینر (1985) استفاده شد.
یافته­ها: یافته های این پژوهش نشان داد، در مجموع، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش رضایت از زندگی در بین پرستاران در سطح معناداری (p<0.05 ) موثر است. همچنین، درمان فراتشخیص در افزایش رضایت از زندگی در بین پرستاران در سطح معناداری (p<0.05 ) موثر است. نتایج برای فرضیه دیگر پژوهشی نشان داد که درمان فراتشخیصی نسبت به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت از زندگی در بین پرستاران در سطح معناداری (p<0.05 ) از تأثیر بیشتری برخوردار است.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به رضایت از زندگی در پرستاران از جهت سلامت فردی و سلامت عمومی جامعه بسیار حایز اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy (ACT) and Meta-Diagnostic Therapy in Reducing Emotional Problems and Increasing Life Satisfaction in Nurses

نویسندگان [English]

 • Fariba Koohneshin taromi 1
 • Karim Afsharinia 2
 • Keyvan Kakabraee 3
1 PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction and aim: Nurses are people who are in close contact with people, take responsibility for human health and life and face untreatable illnesses and diseases. Therefore, they are constantly experiencing severe psychological stress. The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment based treatment (ACT) and meta-diagnostic treatment in increasing life satisfaction in nurses working in the Social Security Organization in Kermanshah.
Methods: The research method was quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this study includes all nurses working in social security hospitals in Kermanshah. The sampling method is purposeful sampling. Among the nurses working in Kermanshah Social Security Hospitals, 45 people were selected as a sample by considering the inclusion and exclusion criteria and by initial testing and were divided into 3 groups of 15 people, which includes 2 experimental groups and a control group. Were. 8 sessions of 1.5-hour meta-diagnostic treatments were presented to the experimental group 1 and 8 sessions of couple therapy training based on acceptance and commitment therapy 1.5 hours were presented to the experimental group 2. Diner Life Satisfaction Scale (1985) was used to collect data.
Findings: The findings of this study showed that, in general, acceptance and commitment based therapy (ACT) is effective in increasing life satisfaction among nurses at a significant level (p <0.05). Also, meta-diagnosis treatment is effective in increasing life satisfaction among nurses at a significant level (p <0.05). The results for another research hypothesis showed that meta-diagnostic treatment has a greater effect (p <0.05) on increasing life satisfaction among nurses than acceptance and commitment based therapy.
Conclusion: The results of this study showed that paying attention to life satisfaction in nurses is very important for individual health and general health of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Transdiagnostic Therapy
 • life satisfaction
 1. Scholes J. Coping with the professional identity crisis: Is building resilience the answer? International Journal of Nursing Studies. 2008;45(7):975-8.
 2. Bayani A, Koochaki A, Goodarzi H. Reliability and validity of life satisfaction scale. Journal of Iranian Psychologists. 2018;3(11):259-65.
 3. Barlow DH, Allen LB, Choate ML. Toward a unified treatment for emotional disorders. Behavior therapy. 2004;35(2):205-30.
 4. Newby JM, McKinnon A, Kuyken W, Gilbody S, Dalgleish T. Systematic review and meta-analysis of transdiagnostic psychological treatments for anxiety and depressive disorders in adulthood. Clinical psychology review. 2015;40:91-110.
 5. Hayes SC, Strosahl KD. A practical guide to acceptance and commitment therapy: Springer Science+ Business Media; 2005.
 6. Lee H, Hwang S, Kim J, Daly B. Predictors of life satisfaction of Korean nurses. Journal of Advanced Nursing. 2004;48(6):632-41.
 7. Landa JMA, López-Zafra E, Martos MPB, del Carmen Aguilar-Luzon M. The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: a questionnaire survey. International journal of nursing studies. 2008;45(6):888-901.
 8. Niknami M, Namjo A, Baghaee M, Saterkarroshan Z. Relationship between life satisfaction and health behaviors in the elderly referred to active retirement centers. Iranian Psychology. 2017;73(19):46-54.
 9. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment. 1985;49(1):71-5.
 10. Mosavi S, Mirfarhadi N, Tabari R, Kazemnezhad Lieli A. The role of individual factors on life satisfaction in nurses working in hospitals affiliated to Rasht University of Medical Sciences. Two Quarterly Journal of Nursing and Midwifery Schools of Guilan Province. 2017;21(8):139-20.
 11. Park SS, Rosén LA. The marital scales: Measurement of intent, attitudes, and aspects regarding marital relationships. Journal of Divorce & Remarriage. 2013;54(4):295-312.
 12. Gottman J, Swanson C, Swanson K. A general systems theory of marriage: Nonlinear difference equation modeling of marital interaction. Personality and social psychology review. 2002;6(4):326-40.
 13. Dosti C, Gholami S, S. T. The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on aggression reduction in students with internet addiction. Journal of Health Care. 2017;2(6).
 14. Wagner T, Fydrich T, Stiglmayr C, Marschall P, Salize H-J, Renneberg B, et al. Societal cost-of-illness in patients with borderline personality disorder one year before, during and after dialectical behavior therapy in routine outpatient care. Behaviour Research and Therapy. 2014;61:12-22.
 15. Forman EM, Herbert JD, Moitra E, Yeomans PD, Geller PA. A randomized controlled effectiveness trial of acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for anxiety and depression. Behavior modification. 2007;31(6):772-99.
 16. Sheykhi M, Hooman H, Ahadisepah H, Mansour M. Psychometric Characteristics of Life Satisfaction Scale. Quarterly Journal of Thought and Behavior in Psychology. 2011;5(19):17-29.
 17. Asgari P. The relationship between social acceptance and gender role with psychological well-being in female students. Quarterly Journal of Women and Culture. 2010;5:110-99.
 18. Mohammadali M, Sedaghat M. The effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on the life satisfaction of mothers of children with cancer. Journal of Clinical Psychology. 2017;9(2):34.
 19. Azizi A, Ghasemi S. Comparison of the effectiveness of three solution-oriented, cognitive-behavioral and therapeutic approaches - through the variables of emotion seeking and sexual satisfaction among women and men with marital relationship. Master Thesis in Family Counseling Mashhad Ferdowsi University. 2017.
 20. Seydan A, Mirmobini B, Naderi H. The effectiveness of acceptance and commitment therapy based on life satisfaction, marital adjustment and positive feelings towards the spouse. Fourth International Conference on Psychology and Social Sciences University of Esfahan. 2017.
 21. Latifian R, EsmaeilZadeh Akhondi M. The effectiveness of treatment based on the acceptance and commitment of depression and the quality of life of divorced women. The first international conference on modern research in the field of educational sciences and psychology and social studies in Iran. 2016.
 22. Wetherell JL, Afari N, Rutledge T, Sorrell JT, Stoddard JA, Petkus AJ, et al. A randomized, controlled trial of acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy for chronic pain. Pain. 2011;152(9):2098-107.
 23. Dalrymple KL, Herbert JD. Acceptance and commitment therapy for generalized social anxiety disorder: A pilot study. Behavior modification. 2007;31(5):543-68.
 24. Blackledge JT, Hayes SC. Using acceptance and commitment training in the support of parents of children diagnosed with autism. Child & Family Behavior Therapy. 2006;28(1):1-18.
 25. Khosravi M, Bigdedi A, Khodadadi L. Relationship between the severity of symptoms of emotional problems and behavioral problems and how to draw a manikin in preschool children. Journal of Psychology, University of Tabriz. 2016;4(15).
 26. Abdi R, Bakhshipour A, Mahmoud Alilo M, Farnam A. Evaluation of the effectiveness of integrated transdiagnostic therapy in patients with generalized anxiety disorder. Journal of Behavioral Science Research. 2013;11(5).
 27. Salehi A, Baghban A, Bahrami F, Ahmadi A. Relationship between emotion regulation strategies and emotional problems according to individual and family factors. Family Counseling and Psychotherapy Quarterly. 2011;1(1):1-19.
 28. Ghafarzadeh S, Abolghasemi A. Comparison of emotional problems, identity styles and safety behaviors in bullying and normal students. Journal of School Psychology. 2019;7(4):106-20.
 29. Zamestani M, Gholizadeh Z, Aalaei M. The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on depression and anxiety of mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder. Quarterly Journal of Exceptional People Psychology Allameh Tabatabaei University. 2018;8(29):61-84.
 30. Shirazi Chaleshtari G, Ghasemi Pirbalouti M, Sharifi T, Beigi Harachgani M. The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on regulating negative emotional states (anxiety, stress and depression) of high school male students. 2nd International Conference on Psychology, Educational and Behavioral Sciences. 2017.
 31. Birami M, Hashemi T, Shadbafi M. Comparison of emotional-behavioral problems in students with and without learning learning and math disorders. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017;4(3).
 32. Bakhshipour A, Vojodi B, Mahmoud Alilo M, Abdi R. The effectiveness of integrated transdiagnostic therapy in reducing the symptoms of major depressive disorder. Journal of Thought and Behavior in Clinical Psychology. 2016;11(41).
 33. Atarod N, Mokaeili N, Mohajeri Aval N, Vojodi B. The effect of integrated meta-diagnostic treatment on anxiety disorders and depression: A single case study. Journal of Health Resonance. 2016;4(4):54-62.
 34. Zamestani M, Imani M. The effectiveness of meta-diagnostic treatment on symptoms of depression, anxiety and emotion regulation. Journal of Contemporary Psychology. 2016;11(1):21-32.