آیا دختران عملگرایانه تر از پسران هستند؟ مقایسه سبک های عشق ورزی در میان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

عشق یکی از موضوع­های مهمی است که در چند دهه­ی گذشته در روان­شناسی اجتماعی مطرح شده و فرایندی است که از راه آن انسان­ها جذب هم دیگر می­شوند. این مطالعه با هدف مقایسه سبک­های عشق­ورزی در دانشجویان انجام گرفت. 280 دانشجو از میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و مقیاس سبک­های عشق­ورزی هندریک و همکاران را تکمیل نمودند. ضریب پایایی آلفای کرونباخ این مقیاس رضایت بخش و ضریب روایی همگرا این مقیاس با مقیاس عشق پرشور هاتقیلد و اسپریچر معنی­دار بود. آزمون t-test گروه­های مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در سبک­های عشق­ورزی پراگما و اگیپ تفاوت معنی­دار وجود دارد (دختران در سبک عشق پراگما و پسران در سبک عشق اگیپ)، اما بین دو جنس در سبک­های عشق اروس، لودوس، استورگ و مانیا تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Do Girls are more Pragmatic than Boys? ComparingloveStylesamongStudents

نویسندگان [English]

  • Gh. Rajabi 1
  • Gh. Abbasi 2
  • R. Khojastemehr 3
چکیده [English]

Loveisone of theimportantissuesthat in several ofthe past decadesin social psychology been raisedand a processthrough which people canbea­ttracted toeach other.This studycomparesLove Attitudes betweenmale and female students.280students among all faculties of Shahid Chamran University by multistage random sampling were selected, according to Krejcie and Morgan table and theLove Attitudes Scale Short Form Hendrickand colleague completed. Cronbach alpha coefficients were for the six of style 0.15 to 0.80, and Concurrent validity coefficients of Love-Making Styles with Passionate Love Scale 0.10 to 0.42. Independent group’st-test analysis’sshowed that there are significantdifferencesbetween male and female students in love styles of Pragma and agape.(Girl’s in Pragma lovestyle and boysin the Agapelovestyle),But there are no differencebetween the male and female studentsin the love stylesof Ludus, Eros, Storge, and Mania.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pragmatic
  • love stylesو students