رابطه علّی ویژگی های شخصیت با فرسودگی تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک شده در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی علّی ویژگی­های شخصیت با فرسودگی تحصیلی با   میانجی­گری خودکارآمدی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک شده در دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز بود. شرکت­کنندگان در این پژوهش 280 نفر از دانشجویان در سال تحصیلی 1393-1392 بودند که به روش تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار­های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه­ی شخصیتی نئو- فرم کوتاه (NEO-FFI)، پرسشنامه­ی تنیدگی تحصیلی ادراک شده، پرسشنامه­ی فرسودگی تحصیلی و مقیاس کارآمدی تحصیلی بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ (نرم­افزارAMOS-21) استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، تمام مسیرها از لحاظ آماری معنی­دار بودند. همچنین نتایج نشان داد که مسیر­های غیرمستقیم برون­گرایی، وظیفه شناسی، باز بودن به تجربه و روان­رنجوخویی از طریق خودکارآمدی تحصیلی روی فرسودگی تحصیلی معنی­دار بود. به­علاوه تمام مسیر­های غیر مستقیم برون­گرایی، وظیفه شناسی، باز بودن به تجربه و روان­رنجور خویی از طریق تنیدگی تحصیلی ادراک شده روی فرسودگی تحصیلی معنی­دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Casual Relationship of Personality Characteristics with Academic Burnout Mediating Academic Self-efficacy and Perceived Academic Stress in Students

نویسندگان [English]

  • M. Saranche
  • Gh. Maktabi
  • A. Haji Yakhchali
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the casual relationship of personality characteristics with academic burnout mediating academic self-efficacy and perceived academic stress in male and female students studying at M.A in the University of Chamran. The participants of the study were 280 male and female students who were selected by multi-stage random sampling method. The instruments used in this study were the Neo-Five Factor Inventory (NEO-FFI), Perceived academic stress Inventory, Academic burnout Inventory and academic self-efficacy scale. The fitness of the proposed model was examined through using path analysis. The indirect effects were tested by bootstrap (AMOS-21software) was used. The results showed that indirect effects extroversion, conscientiousness, openness to experience and neuroticism through academic self-efficacy on academic burnout was significant. In addition all of indirect effects extroversion, conscientiousness, openness to experience and neuroticism through Perceived academic stress on academic burnout was significant.

Academic Burnout, Personality Characteristics, Academic Burnout, Academic Self-efficacy, Perceived Academic Stress.