اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات تجربی با طرح گمارش تصادفی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زنان دارای همسر معتاد شیراز که همسر آنها به یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده است، می باشد که از بین آنها با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی بک (1978) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از آماره های توصیفی، تحلیل کوواریانس و آزمون t همبسته استفاده شد. تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات افسردگی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که بین نمرات پیش آزمون و پیگیری در گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که آموزش امید درمانی در کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد مؤثر است و این نتایج پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Hope Therapy on Reducing Depressive in Women That Have Addict Husband

نویسندگان [English]

  • M. manouchehri
  • M. Golzari
  • E. Kordmirza
چکیده [English]

The present study aimed to investigation of the effectiveness of hope therapy on reducing depressive in women that have addict husband. The present study was a type of experimental in which from between the women that have addict husband in Shiraz by using the available sampling 30 persons selected and randomly included in two groups of experiment and control. Research tool was Beck Depression Inventory.  For analyzing the data, t-test and analysis of covariance were used. Results of covariance indicated that there is a significant difference between the average scores of depression in experiment and control group. Also t-test results showed that there is a significant difference between grades of pre- test and follow up test in experiment group. In General, the results indicate that training the hope therapy is effective in decreasing the rate of depression in women with addict's wife and this result are lasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope therapy
  • Depression
  • women have addicted Husband