رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­گری هوش هیجانی در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب­آوری در دانش­آموزان دبیرستانی بود. بدین منظور تعداد 222 دانش آموز دختر و پسرمقطع متوسطه با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند.جهت تحلیل داده­ها از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. براساس ماتریس همبستگی، بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و تاب­آوری رابطه معناداری وجود دارد، بدین معنی که بین جهت­گیری گفت و شنود و هوش هیجانی و تاب­آوری رابطه مثبت و بین جهت­گیری همنوایی و هوش هیجانی و تاب­آوری رابطه منفی وجود دارد. همبستگی بین هوش هیجانی و  تاب­آوری نیز مثبت و معنادار است. تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نیز نشان داد که از بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، جهت­گیری گفت و شنود پیش­بینی­کننده مثبت و معنادار هوش هیجانی و تاب­آوری است. همچنین، هوش هیجانی پیش­بینی­کننده مثبت و معنادار تاب­آوری است. در نهایت، تحلیل مسیر نقش واسطه­ای هوش هیجانی در رابطه بین جهت­گیری گفت و شنود و تاب­آوری دانش­آموزان را تایید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between family communication patterns dimensions and resilience in high school students: ediating role of emotional intelligence

نویسندگان [English]

  • M. Sabri
  • M. Fouladchang
  • M. Mohammadi Dahaghani
  • H. R. Golzar
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of emotional intelligence in relationship between family communication patterns dimensions and resilience in high school students. Participants included 222 male andfemale students were selected by random cluster sampling method. They completed family communication patterns dimensions, resilience, and emotional intelligence questionnaires, respectively. The results of correlation matrix showed there were significant relationships between family communication patterns dimensions, emotional intelligence, and resilience. It means there were significant positive relationship between conversation orientation, emotional intelligence and resilience.Also, there were significant negative relationship between conformity orientation, emotional intelligence and resilience. Furthermore, there was a significant positive relationship between emotional intelligence and resilience.Multiple regression analysis showed conversation was a significant positive predictor of emotional intelligence and resilience, but conformity wasnot a significant predictor of them. Finally, it was determined the mediating role of emotional intelligence in relationship between family conversation orientation and resilience. Thisresearch indicates that encouragingchildren for participation in family conversation increases resilience directly and indirectly by the mediation of emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Communication Patterns
  • Emotional intelligence
  • Resilience