ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مشاوره، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه­ی کیفیت زندگی مبتنی بر آراء جوادی آملی است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و پرسشنامه محقق ساخته توسط 350 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که به روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، پاسخ داده شد. در ساخت پرسشنامه از کتاب­های آیت جوادی آملی استفاده شده است. به منظور بررسی روایی از روش­های روایی صوری، محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی و همبستگی ابعاد با کل پرسشنامه) استفاده شد. پس از احراز روایی محتوا و بررسی شاخص بارتلت و KMO، پرسشنامه با روش مولفه‌های اصلی و چرخش واریماکس مورد تحلیل عاملی قرار گرفت که نتایج حاکی از وجود چهار بعد خدا، خود، دیگران و طبیعت است. اعتبار کل پرسشنامه با روش دونیم کردن و آلفای کرونباخ به ترتیب 63/0 و 89/0 حاکی از پایایی پرسشنامه است. در نهایت یافته­‌ها نشان دهنده­ی کارایی و کفایت پرسشنامه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of Quality of Life Questionnaire Based on Ayatollah Javadi Amoli’s Views

نویسندگان [English]

 • A. Nejadmohammad Namghi 1
 • A. Borjali 2
 • M. Esmaeeli 3
 • E. Shafeabadi 2
 • F. Bagheri 4
چکیده [English]

The main goal of this study was construction and validation of Quality of Life Questionnaire based on Javadi Amoli’s views. The research method was a descriptive survey in which the researcher constructed questionnaire was answered by 350 bachelor students of Karaj Islamic Azad University, selected by convenience sampling method. Javadi Amoli’s books were utilized for construction of the questionnaire. Validity of questionnaire was founded upon content validity, face validity and construct validity (using factor analysis and measuring correlation of identified components with total questionnaire) methods. After ensuring content validity and using Bartlett's test and KMO index, factor analysis was performed using principal component analysis and varimax rotation. The results revealed four dimensions as God, Self, Others, and The Nature. Reliability numbers of the questionnaire, using split-half method and Cronbach's alpha, was 0.63 and 0.89 respectively, which proved it to be reliable. Finally, findings of this survey showed that constructed questionnaire was purposeful and efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life Questionnaire
 • Content Validity
 • Construct Validity
 • Reliability
 1. فریش، ام. بی (2006). روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. (ترجمه اکرم خمسه، 1390). تهران؛ ارجمند
 2. کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم؛ سبحان. چاپ اول
 3. جوادی آملی، عبدالله (1384.ب). فطرت در قرآن، محقق محمد رضا مصطفی پور. قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ سوم
 4. جوادی آملی، عبدالله (1386.ب) . سرچشمه اندیشه جلد 2، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ پنجم
 5. جوادی آملی، عبدالله (1386.ت). مراحل اخلاق در قرآن، محقق علی اسلامی. قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ هفتم
 6. جوادی آملی، عبدالله (1387.الف). نسبت دین و دنیا، محقق علیرضا روغنی موفق، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ پنجم
 7. جوادی آملی ف عبدالله (1388.ت). اسلام و روابط بین الملل، محقق محمد، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ اول
 8. جوادی آملی ف عبدالله (1388. پ). حق و تکلیف در اسلام، محقق مصطفی خلیلی، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ سوم
 9. جوادی آملی، عبدالله (1388. چ). اسلام و محیط زیست، محقق عباس رحیمیان. قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ پنجم
 10. جوادی آملی، عبدالله (1389.الف). ادب فنای مقربان جلد 1، محقق محمد صفایی، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ هفتم
 11. جوادی آملی، عبدالله (1389. پ). ادب فنای مقربان جلد 5، محقق محمد صفایی، قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ سوم
  1. Liu, L, (2006). Quality of life as a social representation in China: A qualitative study, social Indicators Research, 75, 217-240
  2. Philips, D. (2012). Quality of life: Concept, policy and practice: Rout ledge
  3. Power, M.(2003). Development of a common instrument for Quality of life university hospital of a Endian burgh, united kingdom, 10: 750
  4. Seligman, M. E. P & Csikszentmihalyi, M, (2000). Positive Psychology: An introduction, American Psychologist, 55, 5-14