دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1393 
2. اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی در زنان دارای همسر معتاد

صفحه 25-38

محدثه منوچهری؛ محمود گلزاری؛ عزت اله کردمیرزا نیکوزاده