دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-114 
5. شاخص‌های روانشنجی مقیاس شخصیت تاریک در دانشجویان

صفحه 73-86

امیر قمرانی؛ مریم صمدی؛ محدثه تقی نژاد؛ عبدالحسین شمسی


6. کارآیی مشاوره شناختی رفتاری و مشاوره خانواده مبتنی بر دلبستگی در بهبود علائم افسردگی در نوجوانان دختر افسرده

صفحه 87-102

بنفشه امیدوار؛ فاطمه بهرامی خوندابی؛ مریم فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی؛ احمد احمد غنی زاده


7. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی

صفحه 103-114

عاطفه نژادمحمد نامقی؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریبرز باقری