دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 1-134 
2. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس

صفحه 17-30

بهنام جمشیدی سلوکلو؛ محمود حقانی؛ محمدرضا زاهدی؛ مریم حسینی


5. بررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی دانشجویان

صفحه 65-79

محسن طالب زاده نوبریان؛ محمود ابوالقاسمی؛ فاطمه عشوری نژاد؛ سیدحسین موسوی