دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-105 
3. ساخت و اعتبار یابی مقیاس مهارت‏های ارتباطی زنان و مردان متاهل شهر تهران

صفحه 27-38

نصیر داستان؛ غلامرضا رجبی؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ رضا خجسته مهر


7. کفایت شاخص های روان سنجی مقیاس هوش سازمانی

صفحه 81-105

هاجر کهن سال؛ محمود ساعتچی؛ حجت اله جاویدی