دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 1-100 
1. اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر حالات شخصیتی، عزت نفس و نشانگان بالینی افراد دچار شکست عاطفی

صفحه 1-21

ابراهیم اکبری؛ زینب خانجانی؛ زینب عظیمی؛ حمید پورشریفی؛ مجید محمود علیلو


5. هنجاریابی آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز(4IBT-A)

صفحه 73-87

مختار معتمدین؛ رحمان بدری؛ غلامحسین عبادی؛ نیره زمانی


6. بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت اصیل

صفحه 89-100

عبدالحسین شمسی؛ امیر قمرانی؛ مریم صمدی؛ مریم احمدزاده