دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 1-134 
5. تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی وتاب آوری همسران جانبازان قطع عضو

صفحه 83-99

مریم زرنقاش؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داوودی؛ سید علی مرعشی