دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 1-126 
2. بررسی اثر بخشی آموزش برنامه فرندز (FRIENDS) بر اضطراب کودکان شهر شیراز

صفحه 23-38

محمود حیدری؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ فرح نادری؛ فریبا حافظی


3. ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس آلودگی ذهنی- پرسش نامه وسواسی جبری ونکوور

صفحه 39-54

زهرا زنجانی؛ حمید یعقوبی؛ محمدرضا شعیری؛ لادن فتی؛ محمد غلامی فشارکی


4. اثر بخشی مدل بومی یادگیری الکترونیکی بر خود راهبری در یادگیری دانشجویان

صفحه 55-70

منا قریشی؛ غلامرضا منشئی؛ محمد علی نادی؛ نرگس سعیدیان


5. الگوی ساختاری رابطه متغیرهای شخصیتی هگزاکو و شادکامی: بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های اسنادی

صفحه 71-90

شهلا زمانی فروشانی؛ سارا علی قنواتی؛ زهرا نجفلوی ترکمانی؛ طیبه شریفی