دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 1-118 
5. تأثیر ادراک شایستگی بر تاب‎آوری تحصیلی با میانجی گری انگیزش خودمختار

صفحه 67-82

شراره میرزایی؛ علیرضا کیامنش؛ الهه حجازی؛ شکوه السادات بنی جمالی