دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 1-218 
6. ساخت و اعتباریابی آزمون هوش زیبا‌شناسی

صفحه 69-88

خسرو رشید؛ فضل الله حسنوند؛ ابوالقاسم یعقوبی