دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 1-234 
4. اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز

صفحه 69-84

مژگان قاجاریه؛ سیروس عالی پور؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ایران داوودی


5. ویژگی های روانسنجی نسخه والدینی پرسشنامه تشخیصی یانگ(PYDQ)

صفحه 85-96

سوزان کرباسی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سیامک سامانی


6. تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس افکار پارانوئیدی گرین و همکاران

صفحه 97-110

فرزانه سادات کل العماد؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مریم بهرامی هیدجی