دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1398 
3. تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی

صفحه 41-64

عبدالرحمان جریحی؛ محمدرضا نیلی؛ داریوش نوروزی؛ اسماعیل سعدی پور