دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-124 
1. اﺛﺮ ﺳﺒﻚهاى هوﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، و اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن: ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪى ﺗﻌهد هوﻳﺖ

صفحه 1-16

ﻋﺒﺎس رحیمیﻧﮋاد؛ سمیه بر جعلی لو؛ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻳﺰداﻧﻰ ورزﻧﻪ؛ ﺣﺠﺖاﻟﻪ فراهانی؛ حبیب امانی