دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 1-106 
1. ارتقاء تعامل والدین و فرزندان با استفاده از آموزش روش های نوین فرزند پروری

صفحه 1-14

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ اکرم پرند؛ فاطمه پوران فاطمه پوران


4. اثربخشی تئاتر درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه

صفحه 45-64

علی غلامی؛ کیومرث بشلیده؛ عزیمه رفیعی


5. کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم

صفحه 65-80

ایمانه عباسی؛ دکتر لادن فتی؛ دکتر رضا مولودی؛ حمید ضرابی