دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1399 
6. اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری تحصیلی در نوجوانان

صفحه 81-94

سیدحمید حسینی؛ اذرمیدخت رضایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ سیامک سامانی