دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 1-210 
4. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر

صفحه 71-84

پریسا خجسته جلال؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد