دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1399 
7. ارائه یک الگوی علی جهت تبیین اختلال شخصیت مرزی

صفحه 113-140

فریده غلامی؛ حسین بقولى؛ مجید برزگر؛ مریم کوروش نیا