دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1400 
3. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه عاطفه هراسی لی مک کالو

صفحه 31-41

10.30495/jpmm.2021.4714

ایرج زارع؛ مسعود محمدی؛ قاسم نظیری؛ شاهرخ عزت زادگان جهرمی