دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 1-115 
7. نیمرخ روانشناختی خانواده‌های کودکان محبوب و غیر محبوب

صفحه 101-114

وجیهه ایزدی؛ نادره شگفتی سهرابی؛ محمد خیر