اعضای هیات تحریریه

سردبیر

امیر هوشنگ مهریار

روانشناسی بالینی استاد. گروه روانشناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسلامی. مرودشت. ایران

amirmehryar37yahoo.com
09128091547

اعضای هیات تحریریه

حسن احدی

روانشناسی دانشیار،گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

drhahadi5gmail.com
09126049225

محمد خیّر

استاد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز،شیراز ،ایران

khayermyahoo.com
09173116385

غلامرضا رجبی

روانشناسی عمومی استاد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

rajabirezascu.ac.ir
09177155088

محمود ساعت چی

روانشناسی صنعتی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

saatchimiau.ac.ir
09121300618

سبامک سامانی

روانشناسی تربیتی دانشیار،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز،شیراز ،ایران

samanisiamakgmail.com
09173150780

منیجه شهنی ییلاق

روانشناسی استاد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

shehniyailaghmyahoo.com
09166121668

شهریار شهیدی

روانشناسی بالینی استاد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

shahriarshahidihotmail.com
09122079572

باقر غباری بناب

روانشناسی کودکان استثنایی استاد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران،تهران ،ایران

bghobariut.ac.ir
09123875197

مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناسی استاد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

m_mehrabizadehyahoo.com
09161183262

ابولقاسم نوری

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

a.nouriedu.ui.ac.ir

سیمین حسینیان

روانشناسی استاد،گروه روانشناسی،دانشگاه الزهرا ،تهران،ایران
استاد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

hosseinianalzahra.ac.ir
09125010156

مدیر مسئول

حسین بقولی

روانشناسی بالینی استادیار،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،مرودشت ،ایران

h.bagholiyahoo.com
09173016260

مدیر داخلی

مجید برزگر

روانشناسی تربیتی استادیار،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،مرودشت ،ایران

mbarzegar55gmail.com
09173111060