فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی (JPMM)