علمی -پژوهشی فصلنامه روشها و مدلهای روانشناختی

 

فصلنامه علمی-پژوهشی «روشها و مدلهای روانشناختی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب شصت و نهمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. همچنین مجله «روشها و مدلهای روانشناختی » طبق مجوز شماره 3/18/528 مورخ 1392/9/20 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و طی جلسه مورخه 1392/9/6 کمسیون بررسی نشریات علمی آن وزارتخانه موفق به اخذ رتبه «علمی- پژوهشی» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.


نکات مهم

1-نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد و دانلود مقاله برای تمام خوانندگان رایگان می باشد و مجله بابت دانلود مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.

3- سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود.

4- برابر با قوانین علمی و پژوهشی و اساسنامه مجله کلیه نویسندگان و خوانندگان از حقوق مشخصی در زمینه پیگیری روند مقاله ها برخوردارند.

5-حق کپی رایت از طریق   CC BY Attribution مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

* نویسندگان گرامی، مقالاتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

شماره جاری: دوره 11، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 1-210 

4. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خود-ادراکی کودکان هارتر

صفحه 71-84

پریسا خجسته جلال؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2228-5516
شاپا الکترونیکی
2423-7221