فصلنامه علمی-پژوهشی «روشها و مدلهای روانشناختی»

 

فصلنامه علمی-پژوهشی «روشها و مدلهای روانشناختی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب شصت و نهمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. همچنین مجله «روشها و مدلهای روانشناختی » طبق مجوز شماره 3/18/528 مورخ 1392/9/20 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و طی جلسه مورخه 1392/9/6 کمسیون بررسی نشریات علمی آن وزارتخانه موفق به اخذ رتبه «علمی- پژوهشی» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 
 
شماره جاری: دوره 11، شماره 41، پاییز 1399 

7. ارائه یک الگوی علی جهت تبیین اختلال شخصیت مرزی

صفحه 113-140

فریده غلامی؛ حسین بقولى؛ مجید برزگر؛ مریم کوروش نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2228-5516
شاپا الکترونیکی
2423-7221