فصلنامه علمی-پژوهشی «روشها و مدلهای روانشناختی»

 

فصلنامه علمی-پژوهشی «روشها و مدلهای روانشناختی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب شصت و نهمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. همچنین مجله «روشها و مدلهای روانشناختی » طبق مجوز شماره 3/18/528 مورخ 1392/9/20 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و طی جلسه مورخه 1392/9/6 کمسیون بررسی نشریات علمی آن وزارتخانه موفق به اخذ رتبه «علمی- پژوهشی» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 
 
شماره جاری: دوره 12، شماره 43، بهار 1400 

3. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه عاطفه هراسی لی مک کالو

صفحه 31-41

10.30495/jpmm.2021.4714

ایرج زارع؛ مسعود محمدی؛ قاسم نظیری؛ شاهرخ عزت زادگان جهرمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی